10.3. Особливості бюджетування окремих податків

Податковий менеджмент: Навчальний посібник

Автора: , , , | Год издания: 2008 | Издатель: Київ: Знання | Количество страниц: 525

Бюджетування податків має низку відмінних рис, які виражаються, зокрема, в тому, що для визначення сум планових податкових платежів окрім вартісних показників операційних бюджетів підприємства необхідно мати дані щодо форм майбутніх договірних взаємин підприємства, які визначаються керівництвом при сприянні юридичного відділу підприємства.

Таким чином, у бюджетуванні податків використовується інформація практично всіх підрозділів підприємства.

Специфіка бюджетування проявляється також у тому, що в процесі господарської діяльності підприємства, як правило, сплачуються кілька видів податкових платежів, розрахунок яких ґрунтується на різних показниках діяльності. Наприклад, для визначення податку із власників транспортних засобів використовують дані про склад транспортних засобів, які перебувають на балансі підприємства, комунального податку — показники чисельності працівників підприємства й т. п., причому при розрахунку деяких податкових платежів можуть використовуватися дані про суми інших податкових платежів.

Так, зокрема в розрахунку податку на прибуток використовують показники податків, що включаються до складу валових витрат підприємства (податку на землю, податку із власників транспортних засобів, комунального податку й т. п.). До того ж підприємства можуть використовувати як загальну, так і спрощену систему оподаткування, і, відповідно, сплачувати різні види податкових платежів, у результаті чого форма і склад бюджетів податків також будуть відрізнятися.

Слід також врахувати, що для розрахунку показників бюджетів податкових платежів використовують дані практично всіх операційних бюджетів підприємства. Зокрема, основою для розрахунку бюджетів податків є показники бюджетів: продажу, закупівлі матеріалів (товарів), прямих витрат на оплату праці, виробничих накладних витрат, витрат на збут, адміністративних витрат, капітальних інвестицій тощо.

Крім того, при складанні бюджетів податків необхідно також звернути увагу на те, що більшість податків підприємства, обчислених за звітний період, сплачуються в наступному звітному періоді. У зв´язку з цим дані бюджетів податків звітного періоду відображаються в бюджетному звіті про рух грошових коштів наступного звітного періоду, тобто спостерігається своєрідний ефект "зсуву". Наприклад, передбачений у бюджеті за 1-й квартал 2007 р. податок на прибуток підлягає сплаті в 2-му кварталі 2007 p., що вплине на відплив коштів (бюджетний звіт про рух грошових коштів) у 2-му кварталі 2007 р.

У сучасних умовах на бюджетуванні податків позначається також динамізм податкового законодавства, у зв´язку з чим чинний на момент складання бюджетів податків порядок оподаткування згодом доводиться переглядати й за необхідності коригувати залежно від обставин, що змінилися, тобто доводиться здійснювати постійний моніторинг бюджетів податків. Ці особливості безпосередньо впливають на порядок складання будь-яких бюджетів податків підприємства.

Приклад бюджетування податків

Для наочності продемонструємо порядок складання бюджетів підприємства на прикладі. Припустимо, що підприємство, яке займається оптовим продажем товарів, використовує загальну систему оподаткування і є платником таких видів податків: податку на землю, комунального податку, внесків на соціальне страхування, податку на прибуток і ПДВ.

Для зручності доповнимо показники операційних бюджетів підприємства даними про рух грошових коштів (табл. 10.2—10.6).

На підставі показників операційних і фінансових бюджетів підприємства складемо бюджет податків за 1-й квартал 2007р.

Бюджет податку на землю

Складається на підставі даних бюджету капітальних інвестицій та інформації про земельні ділянки, які перебувають у власності підприємства на момент складання бюджету підприємства. Припустимо, що станом на 1 січня 2007 р. у власності підприємства перебували земельні ділянки, сумарна грошова вартість яких склала 120 тис. грн.

Бюджетом капітальних інвестицій передбачено придбання будинку під офіс, що приведе до збільшення площі земельних ділянок.

Для складання бюджету необхідно мати у розпорядженні прогнозні дані щодо грошової оцінки земель під придбаним будинком. Припустимо, що цей показник становить 60 тис. грн.

У результаті податок на землю за 1-й квартал 2007 р. буде обчислюватися з урахуванням грошової вартості землі, що є в наявності станом на 1 січня 2007 p., і земельних ділянок, придбаних у 1-му кварталі 2007 р.

При складанні бюджету податку на землю слід також врахувати, що ставки податку на землю можуть змінюватися згідно з Законом "Про державний бюджет" на відповідний звітний рік. Тому якщо на момент здійснення бюджетування ставки податку на землю на майбутній рік не відомі, бюджет податку на землю можна скласти на підставі ставок, які діють у періоді бюджетування з наступним коригуванням раніше розрахованої суми.

У 2006 р. ставка податку на землю для земель зі здійсненою грошовою оцінкою становила 1 % від грошової оцінки землі, податок підлягав сплаті протягом 30 календарних днів, наступних за звітним місяцем.

Так, у розглянутому прикладі податкові витрати підприємства за 1-й квартал призведуть до зниження балансового прибутку підприємства на 1 841 962 грн й істотно вплинуть на фінансову стабільність підприємства. З метою зниження цього негативного впливу підприємству доцільно впровадити на підприємстві політику податкового планування.

Таким чином, бюджетування податків дає змогу проаналізувати вплив податкових витрат на прогнозні фінансові результати підприємства і зробити висновок про необхідність використання на підприємстві заходів щодо податкового планування.