10.1. Місце і роль бюджетування податків у системі бюджетування підприємства

Податковий менеджмент: Навчальний посібник

Автора: , , , | Год издания: 2008 | Издатель: Київ: Знання | Количество страниц: 525

Бюджетування податків є одночасно системою і процесом. Процес бюджетування податків спрямований на плановий розрахунок податкових платежів, які підлягають сплаті підприємством у майбутніх періодах на основі показників бюджетів підприємства.

Бюджет — це план майбутніх операцій, виражених у кількісних (переважно в грошовому вимірі) показниках1.

Таким чином, бюджет податків можна визначити як виражений у грошовому вимірі план податкових платежів підприємства на майбутні періоди.

Бюджетування податків дає змогу спрогнозувати майбутні витрати коштів у вигляді податкових платежів підприємства й почати дії для мінімізації негативного впливу цих витрат на фінансову стабільність підприємства. Наприклад, за обмеженої кількості власних коштів підприємство може завчасно взяти кредит у банку для покриття видатків на сплату планової суми податкових платежів і тим самим уникнути додаткових витрат коштів у вигляді штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків.

Оскільки процес бюджетування податків виступає складовою загальної системи бюджетування підприємства, необхідно розглянути його місце і роль у цій системі. Бюджетування є одним з напрямків управлінського обліку на підприємстві і передбачає складання низки взаємопов´язаних і взаємозалежних бюджетів підприємства.

У літературі трапляються різні підходи до класифікації бюджетів (табл. 10.1).

Операційні й фінансові бюджети С. Голов включає до генерального (зведеного) бюджету, під яким розуміє сукупність бюджетів, у яких узагальнюються майбутні операції всіх підрозділів підприємства. Можна відзначити, що основні бюджети у вищенаведених класифікаціях кореспондують фінансовим бюджетам. При цьому на відміну від підходу С. Голова, автори книги "7 нот менеджменту" включають до складу фінансових бюджетів також бюджет доходів і витрат (прибутків і збитків).

Розглянуті підходи відображають різні напрямки бюджетування підприємства й тому кожний з них можна вважати певною мірою правомірним. Водночас більш доцільним вважаємо підхід з розподілом усіх бюджетів на фінансові й операційні.

Операційні бюджети — сукупність бюджетів підприємства, на підставі яких складаються фінансові бюджети підприємства.

Фінансові бюджети — сукупність бюджетів підприємства, у яких представлені підсумкові (звітні) дані щодо грошових потоків та фінансового стану підприємства.

При цьому з метою уточнення методики складання фінансові бюджети має сенс віднести до звітів. Слід також зазначити, що теоретичні основи бюджетування були розроблені закордонними фахівцями, зокрема: Ч. Хорнгреном, Дж. Фостером, Б. Нідлзом, X. Андерсоном, Д. Колдуеллом2 та іншими з

Таблиця 10.1. Теоретичні підходи до класифікації бюджетів урахуванням традицій західної системи обліку. У зв´язку із цим наведені у працях цих фахівців форми бюджетної звітності відповідають закордонним вимогам до їх складання.

Рис. 10.3. Взаємозв´язок бюджетів податків з операційними й фінансовими бюджетами підприємства

Результати виявлених відхиень уважно аналізують і враховують при складанні бюджетів податків на майбутні періоди.