Доручення

Організація праці менеджера: Навчальний посібник

Автора: , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: Кондор | Количество страниц: 518

Дорученя — це письмове уповноваження, за яким організа­ція чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати будь-які юридичні дії, отримання грошових або матеріаль­них цінностей.

Доручення має відповідати вимогам Цивільного кодексу Ук­раїни.

Доручення може бути службовим чи особистим.

Серед особистих найбільш поширеним документом є дору­чення на одержання грошей одним працівником іншому в ме­жах організації. Таке письмове доручення не вимагає обов´яз­кового нотаріального посвідчення. Підпис особи, яка довіряє, може бути засвідчено керівником підрозділу, в якій ця особа працює.

Особисте доручення пишеться в довільній формі. Обов´яз­кові реквізити доручення: назва документа (доручення); прізви­ще, ім´я та по-батькові особи, якій довіряють; зміст; назва уста­нови (організації, підприємства), які повинні бути виконані до­вірені операції; підпис особи, яка довіряє; дата видачі; посада та підпис особи, що засвідчує підпис особи, яка довіряє; кругла печатка.