3.1. Сутність і класифікація методів керівництва

Організація праці менеджера: Навчальний посібник

Автора: , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: Кондор | Количество страниц: 518

Методи керівництва — це способи впливу менеджера на підлеглих працівників для виконання цілей і завдань організації.

Слід відрізняти методи керівництва менеджера від методів управління організацією.

Методи управління організацією — це способи впливу керу­ючої системи на підлеглу систему для досягнення цілей управл­іння. Тут об´єктом управління виступає виробнича діяльність організації, коли здійснюється вплив одних ланок системи уп­равління на інші.

Коли ж мова йде про способи впливу самого керівника на підлеглих працівників для виконання конкретного завдання, то маються на увазі не методи управління, а методи керівництва.

Методи управління і методи керівництва менеджера взає­мопов´язані, вони мають загальну основу, реалізують спільні цілі і завдання. Одночасно між ними є специфічні особливості.

Класифікація методів керівництва менеджера наведена на схемі:

20

В системі методів управління організацією провідна роль на­лежить економічним методам, а серед методів керівництва ме­неджера основними є організаційні методи. Звичайно, для усп­ішного використання цих методів необхідно поєднувати їх з ме­тодами матеріального і морального стимулювання з методами переконання.

Методи організаційного впливу спираються насамперед на владу, формальний авторитет, посаду і повноваження менедже­ра, а стимулювання та переконання — на використанні матері­альних і духовних інтересів працівників.

Тому методи управління організацією — більш ґрунтовні по відношенню до методів керівництва менеджера. Але ж, з іншо­го боку, використання методів управління організацією здебіль­шого здійснюється через діяльність головного керівника, і відпо­відно, через методи керівництва. Тому мистецтво керівництва містить у собі три завдання:

  • володіти методами управління;
  • володіти методами керівництва;
  • володіти умінням реалізувати методи управління як без­посередньо, так і в процесі використання методів керівництва.

Методи керівництва

Менеджерські дії

Адміністративний вплив

1. Наказ;

2. Розпорядження;

3. Положення;

4. Інструкція;

5. Інструктивні листи;

6. Статут;

7. Правила внутрішнього розпорядку;

8. Вимоги до працівників;

9. Оцінка працівників;

10. Правила приймання та звільнення працівників.

Організаційний вплив

1. Адресат;

2. Постановка завдання і встановлення критеріїв
його виконання ;

3. Наділення повноваженнями та ресурсами;

4. Встановлення відповідальності;

5. Мотивація та інструктаж підлеглих;

6. Облік ходу робіт;

7. Координування діяльності у ході виконання;

8. Контроль виконання завдання.

Матеріальне заохочення

1. Диференціація схеми посадових окладів;

2. Розподіл премій за працю;

3. Преміювання за розробку та впровадження інновацій.

4. Заохочення раціоналізації та винахідництва;

5. Преміювання за ефективні результати в роботі.

Соціальний вплив та моральне стимулювання

1. Науково - пошукові стимули.

2. Естетичні стимули.

3. Стимули конкурентоспроможності.

4. Моральні стимули.

5. Критика та самокритика.

6. Стягнення.

7. Інформованість працівників.

Переконання

1. Створення атмосфери довіри та
доброзичливості.

2. Логічні докази:

• обґрунтування;

• аргументи;

• докази (логічні та психологічні);

• індуктивні методи (від окремого до загального);

• дедуктивні методи (від загального до окремого).

3. Психологічні докази, що впливають на:

• почуття;

• бажання;

• мотиви (матеріальні та моральні).

4. Приклади, зразки, досвід;

5. Перспективність розвитку подій;

6. Індивідуальність переконання;

7. Пояснення розпорядження.