1.4.8. Розуміння особливостей управлінської праці

Організація праці менеджера: Навчальний посібник

Автора: , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: Кондор | Количество страниц: 518

Кожна людина,яка працює в організації, здатна направля­ти свою енергію на те, щоб задовольнити свої потреби або нести відповідальність за свою справу. І коли людину примушувати до роботи проти її бажання, вона згублює здібність виразити при­ховану в ній енергію. Тому ціль менеджера полягає у тому, щоб вивільнити енергію підлеглих і направити її на досягнення цілей організації.

З управлінської точки зору енергія людини — це найважли­віший ресурс, який є у розпорядженні управління. Менеджери хочуть від своїх працівників позитивного використання енергії і внесення максимального вкладу в досягнення цілей організації. І якщо менеджери зможуть знайти благосприятливе відношен­ня працівників до організації, вона може розраховувати на ве­ликі успіхи, але позитивна енергія може скорочуватись або збільшуватись під впливом регуляторів мотивації, які можуть викликати почуття незадоволеності. Більшими регуляторами можуть бути:

-робоче середовище;

-винагороди;

-безпека праці;

-особистий розвиток і зростання;

-почуття корисності роботи.

Менеджер розуміє особливості управлінської праці, ефектив­но використовує названі регулятори мотивації. Різниця між ефек­тивною і неефективною управлінською роботою полягає у тому, що унікальною управлінською якістю є лідерство. Лідерство є здатність використовувати людські та інші ресурси для одержання результату. Джерелом лідерства є особливий вплив та влада. Ефек­тивний менеджер навчається встановлювати підлеглим уп­равлінські вимоги у складних ситуаціях і кваліфіковано викорис­товує стиль керівництва.

Менеджер повинен уміти керувати людьми різних здібнос­тей і морального стану. Його характеристика показана на схемі:

10