13.5. Атестація виробництва в системі УкрСЕПРО

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Порядок проведення атестації виробництва регламентовано ДСТУ 3414. Згідно з цим нормативним документом атестація виробництва проводиться за ініціативою підприємства або на вимогу органу із сертифікації. Вона повинна передбачати отримання кількісної оцінки стабільності відтворення характеристик продукції. Для характеристик, що підтверджуються сертифікацією, має також передбачатись видача рекомендацій щодо оптимальної кількості зразків (проб, вибірок), що випробовуються з метою сертифікації, способів та правил їх відбору, а також правил і порядку проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

Атестація виробництва в Системі, проводиться органом із сертифікації продукції, а за його відсутності — організацією, що виконує функції органу із сертифікації продукції за дорученням Національного органу із сертифікації. Допускається здійснення атестації виробництва продукції органом із сертифікації систем якості, при цьому вся відповідальність за обґрунтованість видачі сертифіката відповідності на продукцію, що випускається атестованим виробництвом, залишається за органом із сертифікації продукції або за організацією, що виконує його функції.

Підприємство, що має намір атестувати виробництво продукції в Системі, повинне мати повний комплект технічної документації на продукцію та її виробництво (включаючи нормативну, конструкторську та технологічну документацію або документацію, яка визначає склад продукції). Склад технологічної документації визначається особливостями продукції та технологією її виробництва.

Підприємство до початку атестації повинне мати документи, в яких наводяться відомості щодо:

організації контролю якості;

організації контролю за випуском продукції;

структури відповідальності виробничого персоналу перед вищим керівництвом за якість виготовлення продукції та виконання робіт;

системи контролю якості в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів та комплектуючих виробів;

системи контролю за внесенням змін до технологічної документації на продукцію;

засобів вимірювальної техніки, контролю за випробувальним обладнанням, що використовується під час виробництва продукції;

системи повірки засобів вимірювальної техніки та контролю випробувального обладнання;

порядку формування та позначення партії продукції, що випускається, порядку формування та позначення вибірок з них для випробувань або контролю;

порядку реєстрації результатів контролю та випробувань, складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань;

порядку, що забезпечѠѓ `ѓ @O“ M“ ȑ“ €ѓ @ €ѓ имогам нормативно-технічної документації. Підприємству необхідно до проведення атестації розробити інструкцію з атестації технічних можливостей відповідно до ДСТУ 3414.

Підприємство, що має намір атестувати виробництво, має призначити головного контролера та його заступника. Вони повинні гарантувати, що вимоги, які ставляться органом із сертифікації продукції, розуміються правильно і виконуються в разі подання виготовленої продукції на сертифікацію, яке санкціонується виключно головним контролером або його заступником.

Головний контролер повинен підтверджувати представникам органу, що здійснює технічний нагляд, достатність заходів щодо контролю якості. Він має бути кваліфікованим фахівцем у технічному та адміністративному відношеннях, щоб здійснювати контроль за випуском сертифікованої продукції, який відповідає вимогам технічного нагляду.

Головний контролер повинен мати достатні повноваження та матеріальне забезпечення для виконання ефективного контролю якості вхідної сировини, матеріалів та комплектуючих виробів, що надходять, контролю якості у процесі виготовлення та контролю продукції, що сертифікується. Він не повинен залежати від керівництва, що безпосередньо відповідає за виготовлення продукції. Наказом по підприємству йому мають бути надані такі основні повноваження:

право вимагати усунення відхилень від встановлених вимог до подання виготовленої продукції на сертифікацію;

право вимагати внесення змін до технічної документації та договорів на постачання відповідно до вимог органу з сертифікації продукції;

право відміняти подання на сертифікацію виготовленої продукції, яка не відповідає вимогам, встановленим органом із сертифікації, або на яку не розповсюджуються вимоги програми сертифікації;

застосувати на підприємстві останні документи органу із сертифікації продукції, які встановлюють вимоги до продукції, що сертифікується;

визначати відповідність продукції, що сертифікується, встановленим вимогам до часу її відвантаження.

Головний контролер здійснює такі основні функції:

підтримує зв´язок з органом, що здійснює технічний нагляд;

несе персональну відповідальність за якість продукції, що постачається з сертифікатом відповідності;

забезпечує реєстрацію результатів контролю, вимірювань та випробувань продукції, що сертифікується, які проведені підприємством, і надає їх у розпорядження органу, що здійснює технічний нагляд;

несе відповідальність за обґрунтованість використання знаку або сертифіката відповідності під час постачання партій продукції;

затверджує протоколи випробувань випущених партій сертифікованої продукції;

несе відповідальність за проведення повторного контролю під час постачання сертифікованої продукції з затримкою.

Періодичні випробування продукції, що сертифікується, мають проводитись організацією через проміжки часу, встановлені органом із сертифікації продукції, на зразках (вибірках), що відібрані від виробничих партій, які вже витримали випробування, передбачені для них.

У випадках, коли вибірка не задовольняє вимоги за однією з характеристик під час періодичних випробувань головний контролер повинен негайно:

припинити подальше постачання;

розпочати перевірку з метою з´ясування причин;

повідомити про випадок до органу із сертифікації продукції та до органу, що здійснює технічний нагляд.

Якщо буде виявлено, що відмова під час періодичних випробувань зумовлена тільки помилкою в порядку проведення випробувань, тоді:

постачання негайно відновлюється;

правильний порядок проведення випробувань має бути застосований до вибірки, яка вилучена з першої виробничої партії, що є в наявності;

причина порушення порядку випробувань має бути усунута шляхом внесення погоджених змін з органом сертифікації продукції, який встановлює цей порядок.

Якщо буде виявлено, що відмова під час періодичних випробувань зумовлена помилкою у технологічному процесі, що розпізнається, та яку можливо усунути негайно, дефектна продукція може бути виявлена і вилучена через безперервний контроль, прийнятний для головного контролера, тоді:

постачання негайно відновлюється;

безперервний контроль продовжується, доки не будуть усунуті причини дефекту, внесені зміни до технологічної документації, та не будуть отримані позитивні результати випробувань вибірки, що вилучена з першої виробничої партії, поданої після усунення помилки у технологічному процесі;

про випадок повідомляється органу із сертифікації продукції та органу, що здійснює технічний нагляд.

Якщо виявлено, що відмова під час періодичних випробувань зумовлена помилкою в технологічному процесі, що розпізнається, але не може бути усунута негайно, а дефектна продукція не може бути вилучена через безперервний контроль, право застосування сертифіката відповідності має бути припинено. Воно відновлюється органом із сертифікації продукції, якщо підприємство надасть переконливі докази виявлення причин помилки в технологічному процесі, проведення коригувальних дій та якщо результати періодичних випробувань на вибірках із двох послідовних виробничих партій будуть позитивні.

Якщо відмова під час проведення періодичних випробувань може бути напевно приписана конкретній помилці у проведенні випробувань або помилці в технологічному процесі, що розпізнається, питання про порядок подальшого постачання з використанням сертифіката та знаку відповідності вирішує орган із сертифікації продукції шляхом одного з таких способів:

використання безперервного контролю;

зміну порядку відбору вибірки;

зміну періодичності випробовувань вибірки.

Виробничі партії, що відбраковуються під час випробувань, можуть бути подані на випробування після розбракування, при цьому має передбачатись більш жорсткий план контролю порівняно з тим, який використовувався під час випробувань на попередніх партіях. При цьому жодна партія продукції, що сертифікується, або її частина не повинна подаватися на випробування більш як двічі, якщо інше не зазначено в нормативному документі.

Партія продукції, що сертифікується, може складатися тільки з однієї або кількох виробничих партій за умови, що:

продукція з виробничих партій виготовляється за однакових умов (матеріали, процеси, обладнання тощо);

контроль якості та контроль у ході процесу виготовлення відбувається в необхідному обсязі згідно з інструкціями відповідних підрозділів підприємства, погодженими з головним контролером;

результати контролю показують стосовно кожної виробничої партії, що якість матеріалів та технологічний процес підтримуються в межах, необхідних для виготовлення продукції, яка задовольняє вимоги нормативних документів;

період часу, протягом якого виробничі партії можуть комплектуватись в одну партію продукції, що сертифікується, не перевищує терміну, встановленого органом із сертифікації продукції. Порядок комплектування партії продукції, що сертифікується, з виробничих партій має встановлюватися головним контролером і подаватися до органу із сертифікації продукції для затвердження.

Результати випробувань випущеної сертифікованої продукції мають реєструватись у сертифікаційному протоколі випущених партій, що стисло подає накопичені результати випробувань, проведених підприємством, на відповідність до вимог нормативного документа.

Сертифікаційний протокол випущених партій, крім результатів випробувань, має містити:

назву підприємства;

позначення та назву нормативного документа на продукцію;

назву та позначення продукції;

дату, яка визначає період часу, що охоплюється протоколом випробувань випущених партій;

позначення кожного випробування;

заяву про достовірність відомостей протоколу, засвідчену головним контролером.

Сертифікаційний протокол випробувань випущених партій має містити результати випробувань на надійність за час заявленого терміну служби за характеристиками, що встановлені в нормативному документі, у вигляді загальної кількості випробуваних зразків та кількості виявлених дефектів. У разі необхідності наводять первинні, проміжні та кінцеві значення характеристик, але результати випробувань виробничих партій, що забраковані під час випуску із виробництва, не повинні бути вміщені в сертифікаційний протокол.

Відомості сертифікаційного протоколу випробувань випущених партій є власністю підприємства і не можуть розголошуватись без його дозволу. Вони мають накопичуватися підприємством протягом терміну, встановленого органом з сертифікації продукції, і надаватися йому за цією періодичністю.

У протоколах за результатами випробувань на підприємстві мають зазначатися відмови, виявлені в разі будь-яких випробувань на відповідність. Ці протоколи мають зберігатися у встановленому на підприємстві порядку і надаватися органу, що здійснює технічний нагляд.

У загальному випадку порядок здійснення робіт з атестації виробництва передбачає виконання таких етапів:

подання заявки підприємства;

попереднє оцінювання;

складання програми та методики атестації;

перевірка виробництва й атестація його технічних можливостей;

технічний нагляд за атестованим виробництвом.

Подання заявки відбувається, якщо атестація запроваджується з ініціативи підприємства, яке складає заявку і направляє до органу із сертифікації продукції разом із двома примірниками інструкції з атестації технічних можливостей та відомостями про виробництво відповідно до вимог ДСТУ 3414.

Якщо атестація виробництва запроваджується за вимогою органу із сертифікації продукції, два примірники інструкції з атестації технічних можливостей та відомостей про виробництво подаються до органу з сертифікації на його запит.

Попереднє оцінювання виконується комісією експертів органу із сертифікації продукції в погоджені терміни. Склад комісії експертів затверджується керівником органу із сертифікації продукції. Воно передбачає:

експертизу вихідних матеріалів, наданих підприємством;

складання висновку щодо готовності підприємства до запровадження атестації виробництва.

Експертиза вихідних матеріалів має передбачати:

перевірку відповідності характеристик продукції, встановлених технічною документацією, вимогам стандартів та інших нормативних документів, що розповсюджуються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення;

оцінювання достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією для забезпечення певності в повній відповідності продукції, що на неї розповсюджується;

перевірку відповідності переліку показників технічних можливостей виробництва, що атестується;

оцінювання повноти програми випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що атестується;

оцінювання правильності основних етапів технологічного процесу виробу;

оцінювання слушності методів випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що атестується;

наявність системи контролю якості виготовлення в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів та комплектуючих виробів;

перевірку показників відповідності засобів вимірювання та контролю, що застосовуються, вимогам конструкторської та технологічної документації, щодо дозволених відхилень показників і характеристик;

перевірку наявності системи метрологічного забезпечення засобів вимірювань, контролю та випробувань, які застосовуються.

Комісія експертів може, в разі необхідності:

запросити у підприємства інші відомості, якщо вони необхідні для попереднього оцінювання;

направляти власного представника для збирання додаткової інформації безпосередньо на підприємстві.

За результатами попереднього оцінювання складається висновок, в якому відображено готовність підприємства до атестації виробництва та доцільність проведення подальших етапів робіт, який підписує керівник комісії експертів.

У разі негативного висновку підприємство може вдруге направити матеріали заявки.

Складання програми та методики атестації проводиться комісією експертів, що виконували попереднє оцінювання, їх затверджує керівник органу сертифікації продукції.

Перевірка виробництва й атестація його технічних можливостей.

Основним завданням перевірки виробництва є оцінювання відповідності інформації, що наведена у вихідних матеріалах, фактичному стану безпосередньо на підприємстві, а також проведення необхідних випробувань для атестації технічних можливостей виробництва.

Перевірка здійснюється відповідно до затвердженої програми та методики атестації комісією експертів, до якої входить також фахівець, компетентний в оцінюванні відповідної технології.

Перед початком роботи комісії її експерти разом із керівництвом підприємства:

розглядають мету та завдання перевірки;

обговорюють програму та методику атестації;

встановлюють форми спілкування між членами комісії, керівництвом та працівниками організації.

За результатами перевірки комісія протягом місяця складає звіт, який містить аналіз результатів перевірки та обґрунтовані висновки. Звіт повинен містити таку інформацію:

відомості про всі роботи, що використовувались для підтвердження технічних можливостей виробництва;

таблицю меж підтвердження технічних можливостей;

отримані результати випробувань для підтвердження технічних можливостей та стислу інформацію щодо виявлених відмов, дефектів тощо.

Звіт підписують усі члени комісії та затверджує керівник органу із сертифікації.

На підставі позитивних висновків комісії орган із сертифікації оформлює атестат виробництва відповідної форми, реєструє його в Реєстрі Системи і видає підприємству. Термін дії атестата встановлюється органом із сертифікації, залежно від результатів перевірки, але не більше як на два роки.

Технічний нагляд за атестованим виробництвом здійснює орган із сертифікації протягом терміну дії атестата. До технічного нагляду можуть залучатися територіальні центри. За результатами технічного нагляду орган із сертифікації може припинити або зупинити дію атестата виробництва.

Продовження терміну дії атестата виробництва. Для цього підприємство не пізніше як за три місяці до закінчення дії атестата направляє до органу із сертифікації відповідні матеріали, які розглядаються так, як це було вказано вище. При негативних висновках атестат виробництва анулюється.

Зупинка або припинення дії атестата виробництва відбувається в таких випадках:

коли виявлено невідповідність якості виготовленої продукції;

коли до конструкції або технології виготовлення продукції без погодження з органом із сертифікації внесено зміни, які можуть призвести до зниження рівня якості продукції;

коли термін дії атестата закінчився, а підприємство не направило матеріали для його продовження;

коли під час виконання технічного нагляду виявлено невідповідності виробництва атестованим технічним можливостям.

У випадках, якщо дію атестата зупинено, поновлення його дії здійснюється за рішенням органу із сертифікації після проведення підприємством коригувальних дій для усунення причин виявлених невідповідностей.

Орган із сертифікації, який проводить атестацію виробництва, несе відповідальність за забезпечення конфіденційності інформації, яку отримують його співробітники під час контактів із працівниками підприємства.

Апеляція. У разі незгоди із зауваженнями та висновками комісії експертів за результатами перевірки виробництва, підприємство має право в місячний термін направити до ради органу із сертифікації апеляцію. Залежно від її обґрунтованості може бути призначена нова перевірка виробництва іншим складом експертів. Про своє рішення рада органу із сертифікації сповіщає подавача апеляції протягом місяця.