13.4. Випробувальна лабораторія в системі УкрСЕПРО

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Вимоги до випробувальної лабораторії регламентуються ДСТУ 3412. Згідно з цим нормативним документом випробувальною лабораторією може бути будь-яка лабораторія, що виявила таке бажання, незалежно від її галузевої підпорядкованості і форм власності. Але випробування з метою сертифікації проводяться випробувальною лабораторією, що акредитована на технічну компетентність та незалежність.

Нижче розглядаються вимоги тільки до таких випробувальних лабораторій.

Загальні вимоги до випробувальних лабораторій. Випробувальна лабораторія повинна мати юридичний статус, організаційну структуру, адміністративну підпорядкованість, фінансовий стан та систему оплати праці співробітників, що забезпечують необхідну впевненість у тому, що вона визнається об´єктивною і не залежною від розробників, виробників та споживачів з усіх питань оцінювання показників, що підтверджується при сертифікації конкретної продукції.

Технічну компетентність випробувальної лабораторії характеризують:

організація та управління лабораторією;

персонал лабораторії;

приміщення та робоче середовище;

випробувальне обладнання та засоби вимірювань, випробувань та процедури;

система управління якістю;

організація роботи з виробами та продукцією, що випробовується.

Організація та управління лабораторією. Мають відповідати таким вимогам:

випробувальна лабораторія повинна мати керівника, який несе відповідальність за її діяльність та результати роботи, призначення та звільнення якого мають проводитися за згодою з Національним органом із сертифікації;

якщо випробувальна лабораторія сама не є юридичною особою, а входить до складу іншої організації, яка є юридичною особою, то вона має бути структурним підрозділом цієї організації;

кожний співробітник лабораторії має бути компетентним щодо закріпленої сфери діяльності, а також знати свої права й обов´язки;

організаційна структура має виключати можливість учинення на співробітників лабораторій тиску, який спроможний вплинути на результати їх роботи з випробувань продукції;

у лабораторії має бути система перевірки компетентними особами ходу та результатів, а також кваліфікації персоналу лабораторії.

Персонал лабораторії. Має відповідати таким вимогам:

повинен мати професійну підготовку, кваліфікацію та досвід щодо проведення випробувань у закріпленій сфері діяльності;

кожний фахівець повинен мати посадову інструкцію, яка встановлює функції, обов´язки, права та відповідальність, вимоги до освіти, технічних знань і досвіду роботи;

співробітники, що безпосередньо беруть участь у проведенні випробувань, мають бути атестовані на право проведення конкретних випробувань відповідно до встановленого порядку;

лабораторія повинна мати документально підтверджені відомості та документи з питань підвищення кваліфікації персоналу.

Приміщення та робоче середовище. Мають відповідати таким вимогам:

робоче середовище, в умовах якого проводяться випробування, має забезпечувати необхідну точність вимірювань під час випробувань;

приміщення, в яких проводяться випробування, повинні відповідати вимогам методик випробувань, які застосовуються, щодо виробничої площі, стану та умов, які в них забезпечуються (температура, вологість, чистота повітря, освітлення, звуко- та віброізоляція, захист від випромінення електричного, магнітного та інших фізичних полів, параметри усіх мереж живлення), а також санітарним нормам та правилам, вимогам безпеки праці й охорони навколишнього середовища;

доступ до місця проведення випробувань, а також умови допущення в приміщення осіб, які не належать до персоналу певної лабораторії, повинні контролюватися.

Випробувальне обладнання та засоби вимірювань. Мають відповідати таким умовам:

випробувальна лабораторія повинна мати обладнання, необхідне для проведення випробувань, та засоби вимірювань усіх параметрів, визначених галуззю акредитації;

випробувальне обладнання та засоби вимірювань мають відповідати вимогам нормативних документів на методи випробувань;

в разі необхідності повинна бути передбачена можливість, що підтверджується документально, використання атестованого випробувального обладнання та повірених засобів вимірювань інших організацій на підставі укладених договорів;

обладнання та засоби вимірювань мають утримуватись в умовах, що забезпечують їхні зберігання і захист від пошкодження та передчасного зношування;

для обладнання, яке потребує періодичного технічного обслуговування, має бути розроблено та затверджено інструкції та графіки з технічного обслуговування, а також графіки повірок;

несправне випробувальне обладнання та засоби вимірювань повинні зніматися з експлуатації;

кожна одиниця випробувального обладнання та засобів вимірювань має бути зареєстрована, при цьому реєстраційний документ (лист, карта тощо) на кожну одиницю повинен містити такі відомості: назву та вид; назва підприємства-виробника, тип (марку), заводський та інвентарний номер, дату виготовлення, дату одержання та введення в експлуатацію; стан на час купівлі (новий; той, що був у вжитку; після ремонту тощо) місце розташування (в разі необхідності); дані про несправності, ремонти та технічне обслуговування; дані про повірки;

випробувальне обладнання та засоби вимірювань мають бути атестовані та повірені згідно з чинними нормативними документами з документальним оформленням.

Методи випробування та процедури. Випробувальна лабораторія повинна мати актуалізовану документацію, що включає:

документи, які встановлюють технічні вимоги до продукції, що випробовується, та методи її випробувань — стандарти і технічні умови, в т. ч. міжнародні стандарти (правила, технічні рекомендації тощо);

документи, які встановлюють програми та методи випробувань продукції, що закріплена за лабораторією. Нестандартизовані методики випробувань мають бути атестовані у встановленому порядку;

документи, що стосуються підтримання в належному стані випробувального обладнання та засобів вимірювання: графіки повірки засобів вимірювань і атестації випробувального обладнання, що застосовується; паспорти на них; методики атестації випробувального обладнання та методики нестандартизованих засобів вимірювання;

експлуатаційну документацію на засоби вимірювання, що застосовуються;

документи, що визначають систему зберігання інформації та результатів випробувань (протоколи, робочі журнали, звіти тощо).

Крім того:

в лабораторіях мають бути встановлені та документально оформлені процедури, що забезпечують актуальність та наявність на робочих місцях інструкцій, нормативних документів, керівництв та інших документів, пов´язаних із забезпеченням якості випробувань, охорони праці та ведення документації;

усі розрахунки і передача результатів випробувань мають підлягати відповідній перевірці;

якщо результати випробувань отримані через систему електронної обробки даних, то надійність системи має виключати можливість їх відтворення.

Завдання системи забезпечення якості такі:

випробувальна лабораторія повинна мати систему управління якістю, яка відповідає її діяльності та обсягу робіт, що виконуються;

документація на елементи системи якості має бути включена до "Керівництва з якості випробувальної лабораторії", яким мають користуватися співробітники лабораторії;

керівництво з якості має містити комплексний опис лабораторії та організації робіт з випробувань.

Керівництво лабораторії має періодично проводити внутрішні перевірки системи управління якістю з метою забезпечення ефективності її функціонування. Такі перевірки мають реєструватися з докладним записом щодо коригувальних дій.

Організація роботи з виробами та продукцією, що випробовується,

полягає в такому:

позначення зразків виробів та продукції, призначених для випробувань, має здійснюватися шляхом документального оформлення або маркування;

зразки виробів та продукції мають бути ідентифіковані на відповідність технічній документації і повинні супроводжуватись відповідними протоколами відбору, підписаними уповноваженою особою органу сертифікації певної продукції;

в разі наявності вимог до особливих умов зберігання зразків мають бути встановлені порядок та процедури контролю умов зберігання, які мають документуватись в установленому порядку;

в лабораторії мають бути встановлені правила, що визначають порядок приймання, зберігання, повернення заявнику зразків виробів та продукції, що випробовується;

випробувальна лабораторія повинна мати систему реєстрації даних про випробування, яка забезпечує реєстрацію результатів первісних вимірювань та можливість їх простеження; реєстрацію розрахунків та інших даних; зазначення осіб, що отримали зразок, готували його до випробувань та проводили випробування і вимірювання;

забезпечити зберігання документації на методи випробувань, звітів про перевірки та технічне обслуговування обладнання, а також документів, що містять зареєстровану інформацію про випробування (в тому числі протоколи та звіти про випробування) із зазначенням терміну їх зберігання;

термін зберігання документів з результатами випробування на безпеку не обмежується;

обсяг та зміст зареєстрованої інформації про випробування, що призначена для зберігання, мають забезпечувати можливість зіставлення результатів випробувань при їх проведенні іншим разом;

в разі необхідності має бути забезпечена конфіденційність інформації, що зберігається;

• має бути забезпечена юридична правомірність документального оформлення на всіх стадіях реєстрації та видачі результатів випробувань (виключення виправлень, забезпечення ідентифікації підписів, печаток, дат тощо).