12.7. Оцінювання рівня якості й ефективності праці

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Під час оцінювання рівня якості праці персоналу організації використовуються комплексні показники (індекси). При цьому мають бути дотримані такі умови:

середні зважені показники якості праці є обґрунтованими, якщо їх найбільші (найменші) значення відповідають оптимальним варіантам управління;

у плані випуску продукції організацією мають враховуватися потреби споживачів;

процес виробництва продукції має бути добре відлагодженим і стабільним;

відносні зміни комплексних показників якості праці мають бути еквівалентні відносним витратам на виробництво продукції.

При оцінювані якості праці персоналу організації необхідно дотримуватися таких загальних принципів:

індекси якості роботи вищої ланки визначаються на основі аналогічних індексів для ланок управління, що безпосередньо підпорядковані цій ланці;

доцільно використовувати середні зважені геометричні індекси якості роботи, коефіцієнти вагомості, які характеризують значимість нижчих ланок управління в масштабі ланки, що розглядається;

якщо усереднені вихідні індекси мало відрізняються між собою, то замість середніх зважених геометричних індексів можна використовувати середні зважені арифметичні індекси.

Вихідними даними для розрахунків комплексних показників якості роботи є фактичний і запланований обсяги випуску продукції, які обчислюються у вартісних одиницях, штуках (екземплярах), або одиницях трудомісткості (нормо-годинах). Комплексні показники якості роботи організації розраховуються:

1) для робочих дільниць, цехів і організації в цілому;

2) для номенклатури деталей, складальних одиниць і готових виробів незалежно від структури організації.

Комплексні показники якості праці необхідно розраховувати для оцінювання якості окремих виробничих підрозділів, що входять до складу цієї організації.

Для організацій, що виготовляють готову продукцію, поряд із комплексними показниками якості роботи необхідно визначати комплексні показники якості продукції.

За необхідності комплексні показники якості продукції можуть бути також визначені для дільниць і цехів організації, які виготовляють як готову продукцію, так і продукцію незавершеного виробництва.

Вихідними даними для розрахунку показника якості праці дільниці є:

фактичний обсяг придатної продукції, виготовленої і-ю дільницею за певний період, грн

плановий обсяг випуску придатної продукції і-ю дільницею, грн — xi(n);

втрати від браку, грн — уi.

До втрат від браку необхідно включити втрати від неусувного браку і втрати, пов´язані з його виявленням та усуненням.

Втрати від усунення браку включають витрати на розбракування забракованих виробів, аналіз причин браку, його усунення (заміну дефектних деталей чи вузлів), повторне складання і перевірку функціонування виробу.

де значення Zj, Zj відповідно, розраховуються за формулами (12.36) і (12.37).

Значення максимальної відносної похибки єmaх від заміни середніх зважених геометричних індексів Wr, Рr, Qr відповідними середніми зваженими арифметичними індексами Fr, Rг, Zг обчислюються за аналогічними формулами.