9.3. Модель, принципи та вимоги до систем управління навколишнім середовищем

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Склад та опис елементів системи управління навколишнім середовищем, і настанови щодо їх застосування регламентовані ДСТУ ISO 14001—97, а загальні настанови щодо принципів управління систем та засобів забезпечення — ДСТУ ISO 14004—97.

Згідно з цими нормативними документами модель системи має такий вигляд (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Модель системи управління навколишнім середовищем

Модель системи дає загальне уявлення про організацію, яка визнає наведені нижче принципи.

Принцип 1. Зобов´язання і політика. Організація має визначити свою екологічну політику і гарантувати виконання прийнятих зобов´язань щодо системи.

Принцип 2. Планування. Організація має скласти план реалізації своєї екологічної політики.

Принцип 3. Впровадження. Для ефективного впровадження організація має створити можливості та засоб`ѓ `ѓ @O“ M“ ȑ“ €ѓ @ €ѓ ½ої політики, цілей та завдань.

Принцип 4. Вимірювання та оцінювання. Організація має вимірювати, здійснювати моніторинг і оцінювати свої екологічні характеристики.

Принцип 5. Аналіз і вдосконалення. Організація має аналізувати і постійно вдосконалювати свою систему з метою поліпшення загальних екологічних характеристик.

Виходячи з наведених вище принципів, система управління навколишнім середовищем має бути організаційною структурою, яка шляхом постійного моніторингу і періодичного аналізу має підтримувати ефективність функціонування з урахуванням змін внутрішніх і зовнішніх чинників. А кожний працівник організації повинен усвідомити свою відповідальність за поліпшення екологічних характеристик.

Згідно з ДСТУ ISO 14001—97 до процесів системи управління навколишнім середовищем пред´являються викладені нижче вимоги.

Зобов´язання і політика. Вище керівництво організації має визначити екологічну політику і забезпечити, щоб вона:

відповідала характерові, сфері та величині впливу на навколишнє середовище діяльності, продукції чи послуг організації;

включала заходи щодо постійного вдосконалення і запобігання забрудненню;

включала зобов´язання щодо дотримання вимог відповідно до законодавства та інших вимог щодо навколишнього середовища, які прийняла організація;

передбачала наявність організаційної структури з визначення і перегляду екологічних цілей і завдань;

була документально оформлена та відома всім працівникам, здійснювалася та мала ресурсну підтримку;

була доведена до відома громадськості.

Планування. Під час планування організацією мають бути розроблені та враховані:

екологічні аспекти, розроблені та підтримувані в робочому стані з урахуванням останньої інформації методики визначення екологічних аспектів своєї діяльності, продукції чи послуг, які організація може контролювати і регулювати;

законодавчі та інші вимоги, розроблені та підтримувані в робочому стані з урахуванням останньої інформації методики визначення законодавчих та інших вимог, які організація зобов´язана виконувати та які застосовуються до екологічних аспектів її діяльності, продукції чи послуг;

екологічні цілі та завдання на всіх ієрархічних та функціональних рівнях системи мають бути визначені з урахуванням законодавчих вимог, екологічної політики, технологічних параметрів, фінансових, функціональних, господарських потреб та думки зацікавлених сторін;

програма управління навколишнім середовищем має бути розроблена та підтримувана в робочому стані програма досягнення цілей і завдань, які мають містити визначення та розподіл відповідальності за досягнення цілей і завдань на кожному відповідному ієрархічному і функціональному рівні організації, а також засоби і період часу, необхідні для досягнення цих цілей.

Впровадження. У цій групі процесів структури системи необхідно розробити такі питання:

організаційна структура та відповідальність. Функції і повноваження мають бути визначені, документально оформлені і доведені до посадових осіб з метою сприяння ефективному управлінню навколишнім середовищем; апарат управління повинен забезпечувати потреби в ресурсах (кваліфікований персонал, технологія, фінанси) для впровадження системи і функціонування системи; вище керівництво організації має призначити свого спеціального представника, який би, незалежно від своїх обов´язків, виконував визначені функції, ніс відповідальність і мав повноваження для забезпечення розроблення, впровадження та підтримання в робочому стані системи, а також звітування перед вищим керівництвом про функціонування системи, що створювало б основу для її аналізу, оцінювання і вдосконалення;

підготовка, обізнаність та компетентність. Організація має встановити рівень компетентності для персоналу, який виконує завдання, що можуть мати значний вплив на навколишнє середовище, провести необхідне його навчання. Також вона має розробити і підтримувати в робочому стані методики ознайомлення працівників із важливістю відповідності їхньої праці екологічній політиці, методикам та іншим вимогам системи, впливові їхньої праці (існуючому або потенційному) на стан навколишнього середовища і вигодами від вдосконалення роботи; ознайомлення з їхніми функціями, обов´язками і відповідальністю щодо досягнення відповідності екологічній політиці й існуючими методиками. Персонал має знати й інші вимоги системи, включно з вимогами щодо готовності до аварійних ситуацій та реагування на них, можливими наслідками від вимог спеціальних робочих методик;

зв´язка. Відповідно до екологічних аспектів і вимог системи, організація має розробити і підтримувати в робочому стані методики щодо забезпечення зв´язків і координації внутрішніх взаємодій між різними ієрархічними та функціональними рівнями організації, а також реєстрації отриманих повідомлень і запитів від зацікавлених сторін іззовні та надання адекватних відповідей на них, виходячи з того, що підтримання зовнішніх обов´язків належить до її суттєвих екологічних аспектів;

документація системи. Мають бути створені та підтримувані в робочому стані необхідна документація та інформація (на паперових, електронних чи інших носіях), призначені для регламентації найсуттєвіших елементів системи, їхньої взаємодії та забезпечення управління відповідною документацією;

управління документацією. Мають бути розроблені та підтримувані у робочому стані методики управління всіма документами системи з метою забезпечення встановлення їхнього місцезнаходження, періодичних перевірок, аналізу, перегляду (за необхідності). В організації на всіх ділянках, де проводяться роботи, повинні бути чинні видання, відповідні документи, необхідні для ефективного функціонування системи. Має проводиться оперативне скасування документів, що втратили актуальність; належна ідентифікація скасованих документів, що зберігаються з юридичних причин або для інформації;

управління процесами. Мають бути визначені види діяльності та заплановані роботи, пов´язані з суттєвими екологічними аспектами стосовно політики, цілей та завдань організації; розроблені та підтримувані в робочому стані документально оформлені методики для ситуацій, де їхня відсутність могла б призвести до відхилень від екологічної політики, цілей та завдань; застосування в методиках операційних критеріїв; розроблені та підтримувані в робочому стані методики, пов´язані суттєвими екологічними аспектами купованої продукції і отримування послуг, а також процеси ознайомлення постачальників та підрядників із відповідними методиками і вимогами;

готовність до аварійних ситуацій та реагування на них — необхідно розробити і підтримувати в робочому стані методики ідентифікації можливих нещасних випадків, аварійних ситуацій та схеми реагування на них, а також методики запобігання їм та зменшення впливів на довкілля, які можуть бути пов´язані з цими випадками та ситуаціями. Організація за необхідності має перевіряти і переглядати, свою готовність до аварійних ситуацій; мають бути встановлені схеми реагування, особливо після того, як мали місце нещасні випадки або аварійні ситуації.

Вимірювання й оцінювання. У цій групі процесів структури системи необхідно розробити такі питання:

моніторинг та вимірювання мають бути розроблені та підтримувані в робочому стані документально оформлені методики регулярного моніторингу і вимірювання основних параметрів процесів і робіт, які можуть мати суттєвий вплив на навколишнє середовище, супроводжувані записом отриманої інформації на електронні чи інші носії. Має проводитися оперативний контроль, узгоджений з екологічними цілями і завданнями організації; контрольна апаратура повинна бути відкаліброваною і підтримуватися у робочому стані;

невідповідність, коригувальні та запобіжні дії для вживання заходів щодо пом´якшення наслідків шкідливих впливів на навколишнє середовище, а також для підготовки і здійснення коригувальних та запобіжних дій мають бути розроблені та підтримувані в робочому стані методики визначення відповідності та повноважень для проведення розслідування в разі невідповідності;

інформаційні документи мають бути розроблені та підтримувані в робочому стані методики ідентифікаційних документів (протоколів, записів), що стосуються навколишнього середовища, а також даних з підготовки та результатів аудитів чи інших перевірок; вони мають бути чіткими, давати можливість ідентифікувати та простежувати діяльність, продукцію чи послуги, про які йдеться; має бути забезпечена їх легка відтворюваність у разі пошкодження, зношеності або втрати;

аудит системи. Мають бути розроблені та підтримувані в робочому стані програма і методики для періодичного проведення її аудитів.

Аналіз і вдосконалення. Вище керівництво організації повинне зі встановленою періодичністю проводити аналіз системи для підтвердження та гарантування того, що вона залишається придатною, адекватною й ефективною. Процес аналізу з боку керівництва має передбачати перевірку системи і збирання необхідної інформації, яка б давала можливість керівництву проводити відповідне оцінювання. Процедури аналізу та його результати мають бути документовані.

Аналіз з боку керівництва має охоплювати встановлення можливої потреби у зміні політики, цілей та інших елементів системи, а також результати її аудитів, обставини, що змінюються, та зобов´язання щодо постійного вдосконалення.

Постійне вдосконалення. У систему має бути закладений механізм її постійного вдосконалення, який передбачає постійне оцінювання екологічних характеристик організації на відповідність її екологічній політиці, цілям та завданням для визначення можливостей вдосконалення.

Процес постійного вдосконалення має включати:

визначення тих сфер, де є сприятливі можливості для вдосконалення системи, що веде до поліпшення екологічних характеристик;

виявлення корінних причин невідповідностей чи недоліків;

розроблення та впровадження плану коригувальних та запобіжних дій стосовно цих корінних причин;

перевірку ефективності коригувальних та запобіжних дій;

документальне оформлення будь-яких змін, що вносять до процедур у процесі вдосконалення;

зіставлення з цілями та завданнями.