6.7. Процеси системи управління якістю продукції на стадії її перевірки

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

До процесів системи управління якістю на стадії перевірки якості продукції належать:

вхідний контроль і випробування та контроль якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, деталей складальних одиниць у процесах їхнього зберігання, транспортування;

контроль параметрів обладнання, оснащення інструменту, пристроїв, систем енергозабезпечення, систем транспортування та виробничого середовища;

контроль стану тари та упаковки, відповідності їхніх параметрів вимогам нормативних документів та договорів;

конструкторський контроль та нагляд за виробництвом;

контроль за дотриманням технологічної дисципліни;

метрологічний контроль та нагляд;

контроль та випробування готової продукції (за встановленими параметрами), реєстрація результатів (оформлення протоколів);

технічна діагностика стану обладнання;

ідентифікація статусу продукції за результатами контролю та випробувань;

контроль та обслуговування контрольного, вимірювального і випробувального обладнання;

систематичний аналіз міжцехових та зовнішніх рекламацій, причин повернення продукції;

розроблення пропозицій із забезпечення та підвищення якості продукції.

Роботи з контролю та випробувань необхідно добре спланувати, та задокументувати.

При розробленні методик контролю необхідно враховувати такі аспекти:

виріб або контракт, для яких розробляються методики контролю;

етапи, за якими здійснюються методики контролю;

персонал, який виконує методики контролю;

характеристики, які підлягають контролю;

тип контролю (вибірковий або суцільний);

критерії приймання;

тип інформації, яка підлягає реєстрації та система ведення реєстраційних записів.

Необхідно встановити баланс між різними видами контролю продукції, а саме: вхідним, у виробництві, готової продукції, за обсягом. Обсяг цих робіт буде залежати від рівня якості, очікуваного замовником, від засобів контролю, які є на підприємстві.

Перед тим, як матеріал, напівфабрикат чи деталь, куповані у постачальника (субпідрядника), надійдуть у виробництво для подальшої обробки чи складання, вони мають бути перевірені для забезпечення гарантії того, що вони повністю відповідають вимогам.

Рівень вхідного контролю та випробувань залежить від ступеня довіри системи менеджменту якості постачальника (субпідрядника).

Вхідний контроль не обов´язково передбачає фізичну перевірку виробу. Оскільки більшість матеріалів, що постачаються, приймаються на основі звітів про виконаний контроль, необхідно обов´язково передбачити, щоб акти постачальника (субпідрядника) з перевірки відповідності вимогам та виконаних випробувань, а також їхні реєстраційні форми з контролю (випробувань) містили дані вимірювань характеристик якості, які впливають на придатність виробу. Постачальникам (субпідрядникам) мають бути відомі вимоги, дотримання яких перевіряється під час контролю (випробувань).

Вхідний контроль має також передбачати можливість отримання неповних даних щодо випробувань чи неотримання таких даних. Слід ізолювати матеріали до отримання повних даних або поки матеріали не будуть випробувані повторно та їх відповідність вимогам не буде підтверджена. Якщо виникне потреба у використанні цих матеріалів до підтвердження відповідності, то вони мають бути ідентифіковані, а також має бути встановлена їхня простежуваність. Якщо виявиться, що матеріали не відповідають вимогам, продукція, виготовлена з цих матеріалів, має бути ізольована для вжиття відповідних заходів.

Контроль готової продукції — це важлива функція із забезпечення якості, оскільки це остання можливість для постачальника перевірити відповідність виробу вимогам замовника. До остаточного контролю продукції входять функціональний контроль та контроль експлуатаційних показників, якщо такий передбачено. Обов´язково слід переконатися, що вхідний контроль та контроль у процесі виробництва виконувались відповідним чином і є реєстраційні дані, які підтверджують, що результати цих перевірок були прийнятними.

Якщо виріб складається з кількох деталей, необхідно щоб кожна складова підлягала контролю як кінцевий виріб, оскільки після складання їх в один виріб кожна з них може стати недоступною для контролю. Це буде сприяти швидкому виконанню контролю готової продукції, так як на останньому етапі контролю будуть зібрані всі необхідні для контролю дані.

Реєстрація даних контролю та випробувань має велике значення для підтвердження того, що у різних точках процесу виробництва здійснювалось управління якістю і кінцевий виріб повністю відповідає вимогам до якості з боку замовника.

Тип даних контролю змінюється залежно від виду виробу, однак ця інформація має містити всі основні дані щодо забезпечення якості виробу. Звіт про контроль може включати такі дані:

деталь, вузол чи виріб, який перевірявся;

контрольовані характеристики;

методика контролю;

нормативний документ (стандарт, технічні умови) на виріб;

результати контролю та випробувань;

рішення за результатами контролю;

прізвище особи (осіб), яка (які) виконувала контроль;

уповноважений з остаточного приймання (якщо це не контролер);

дата проведення контролю;

будь-яка інша інформація, яка використовувалась під час контролю або отримана в результаті контролю.

Вимірювання та випробування можна вважати успішними, якщо їхні результати є надійними, а саме: досить точними з допустимим ступенем похибки.

Для цього обладнання для проведення контролю, вимірювань та випробувань, пристрої для фіксації, шаблони, калібри, а також програмні засоби для автоматизованих операцій з контролю повинні мати певний рівень точності і стабільності в реальних умовах.

Необхідно правильно вибрати обладнання, мати інструкції з його використання, навчити персонал проведенню контролю та випробувань.

Для вибору обладнання для контролю та випробувань необхідно провести дослідження показників якості виробів, які потребують вимірювань. Таке дослідження має врахувати:

характер вимірювань, які необхідно виконати — фізичні розміри, масу, температуру, тиск тощо;

діапазон вимірювань;

точність обладнання;

умови середовища, в яких виконуються вимірювання;

приблизний час, необхідний для проведення вимірювань, та кількість вимірювань в день, виходячи з середньої кількості виготовлення продукції;

спеціальні вимоги, встановлені замовником.

Дослідження приведе до ідентифікації типу і кількості контрольного, вимірювального та випробувального обладнання, необхідного для забезпечення запланованого рівня якості виробництва. При визначенні потреб у повному чи додатковому обладнанні треба оцінити відповідність та придатність вже наявного обладнання.

Контрольне, вимірювальне та випробувальне обладнання вважається придатним у тому випадку, коли воно функціонує з визначеним рівнем точності та пройшло відповідне юстування.

Ефективне використання такого обладнання потребує підготовки його до роботи та постійного обслуговування.

Повірка вимірювального та випробувального обладнання має важливе значення для надійності даних, отриманих під час випробувань.

Документація з повірки обладнання повинна містити таку інформацію:

тип чи клас обладнання;

ідентифікацію всіх еталонів та допоміжних пристроїв, які використовують для повірки;

детальні інструкції з використання повірки;

дані, які необхідно реєструвати;

умови середовища, в яких має виконуватись повірка;

дії, які необхідно вживати, якщо обладнання визнане непридатним до використання;

термін повторної повірки;

номер і дату видачі документа.

Періодичність повірки залежить від типу обладнання та частоти його використання.

Повірене обладнання необхідно ідентифікувати за допомогою ярлика, етикетки чи наклейки для того, щоб не допустити використання неповіреного обладнання. Ідентифікація має містити інформацію про дату останньої повірки, а також про спеціальні обмеження щодо використання цього обладнання.

Результати повірки необхідно реєструвати. Реєстраційні дані демонструють замовнику, що повірка обладнання здійснюється регулярно.

Умови середовища можуть впливати на вимірювання, тому під час проведення вимірювань, чутливих до дії умов, мають вживатися заходи щодо контролю середовища.

Більшість вимірювальних приладів є чутливими. Вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування та зберігання повинні здійснюватися таким чином, щоб запобігати пошкодженню та погіршенню експлуатаційних показників. Причинами такого погіршення можуть бути: недбале використання, дії екстремальних значень температури, вологість, пил, вібрації тощо. Ці фактори треба враховувати у процесі розроблення методик контролю та обслуговування контрольного, вимірювального та випробувального обладнання.

Якщо виявляється, що стан повірки обладнання порушено, то точність всіх вимірювань в період між повірками береться під сумнів, так як не можна точно встановити момент порушення. У цій ситуації необхідно виконати такі дії:

вивчити реєстраційні дані з останньої повірки і, якщо це можливо, підтвердити їхню правильність;

підтвердити, що порушення виникли після останньої повірки;

якщо можливо, повторно повірити характеристики виробу, які вимірювались за допомогою цього обладнання. При встановленні відхилень від технічних умов вжити заходи щодо ізолювання всіх невідповідних виробів;

оцінити можливий вплив невідповідності на якість виробу;

змінити періодичність повірок для цієї одиниці обладнання.

Для полегшення виявлення виробів, які вимірювались за допомогою обладнання, стан повірки якого порушено, система менеджменту якості повинна передбачати необхідність ідентифікації обладнання, що використовується для вимірювань та випробувань кожної партії виробів.

Усі вжиті заходи реєструються, і ці дані зберігаються для подальшого використання.

У певний проміжок часу кожен виріб може мати один із таких статусів проходження контролю:

виріб не проходив контролю;

виріб пройшов контроль та прийнятий;

виріб пройшов контроль та відбракований;

виріб пройшов контроль та вважається не прийнятим, але він може бути відремонтований, виправлений та використаний після отримання на це санкцій уповноваженої особи.

Вироби з різним статусом проходження контролю повинні ідентифікуватися та вдосконалюватися. Інформація про статус наноситься на виріб за допомогою маркування його чорнилом, фарбою, травленням, штампуванням чи кольоровим кодуванням.

Коли безпосереднє маркування перших виробів технічно не можливе, статус проходження контролю може позначатися за допомогою етикеток, наклейок або вхідних даних на операційній карті. Якщо інформація в операційній карті використовується для встановлення статусу проходження контролю, карта має супроводжувати виріб на всіх етапах виробництва або бути пов´язаною з цим виробом будь-яким засобом ідентифікації.

Для готових виробів загальноприйнятим методом ідентифікації статусу контролю є використання затвердженого штампу в спеціальному місці на виробі.

У документації з якості потрібно вказати особу, відповідальну за випуск якісної продукції.

У системі якості періодично проводяться повірки технологічної точності обладнання, контроль оснащення, інструменту, контроль систем енергозабезпечення, транспортування та виробничого середовища.

Перевірка дотримання технологічної дисципліни та здійснення конструкторського нагляду проводяться шляхом систематичного контролю виконання вимог конструкторської та технологічної документації у процесах виробництва.

При контролі технологічної дисципліни перевіряють продукцію, технологічні процеси та операції, засоби технологічного оснащення, робочі місця.

На основі аналізу результатів контролю дотримання технологічної дисципліни розробляються та вживаються заходи коригувальної дії з метою запобігання появи повторних невідповідностей. Ці заходи можуть передбачати зміну методу виготовлення, контролю, технологічного оснащення та обладнання, перегляд технічних умов.

Метрологічний контроль та нагляд включає контроль стану та застосування засобів вимірювань, випробувань і контролю наявності та правильності застосування методик виконання вимірювань та дотримання встановлених правил.

Аналіз міжцехових та зовнішніх рекламацій проводять на основі актів про брак та претензій споживачів.