4.3. Метрологічна служба України

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: | Год издания: 2007 | Количество страниц: 417

Метрологічна служба України — одна з ланок державного управління, основними завданнями якої є:

державний метрологічний контроль і нагляд;

державні випробування засобів вимірювання;

повірка засобів вимірювання;

калібрування засобів вимірювання;

європейська і міжнародна співпраця;

метрологічне забезпечення підготовки виробництва;

метрологічне забезпечення й атестація нестандартизованих засобів вимірювання.

На сьогодні нормативна база національної метрологічної системи складається зі 132 національних нормативних документів (ДСТУ) і 630 міждержавних стандартів (ГОСТ). Національна еталонна база України включає 35 національних і 56 вихідних еталонів.

Метрологічна служба залежно від функцій, які вона виконує, поділяється на державну і відомчу.

До державної метрологічної служби належать:

Держспоживстандарт України;

Державна служба законодавчої метрології;

Державна служба єдиного часу та еталонних частот;

Державна служба стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;

Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи і властивості речовин та матеріалів;

Державні наукові метрологічні центри;

Територіальні органи Держспоживстандарту.

Держспоживстандарт України через управління метрології координує діяльність метрологічної служби країни, відповідає за забезпечення проведення єдиної технічної політики, яка передбачає:

організацію роботи державної системи, що забезпечує єдність вимірювань, виконання фундаментальних досліджень у галузі метрології, створення та удосконалення еталонної бази;

координацію діяльності метрологічних служб;

визначення загальних вимог до засобів вимірювання, методів та результатів вимірювання;

організацію та проведення державного метрологічного контролю та нагляду;

розроблення або участь у розробленні національних, державних та багатогалузевих програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;

участь у метрологічній діяльності міжнародних метрологічних організацій.

Державна служба законодавчої метрології організовує роботи, спрямовані на забезпечення єдності вимірювання у країні, а також здійснює нагляд за дотриманням вимог законів, інших законодавчих актів і нормативних документів з метрології.

Державна служба єдиного часу та еталонних частот забезпечує міжрегіональну та міжвідомчу координацію, виконує роботу із забезпечення єдності вимірювань часу та частоти, а також визначає параметри обертання Землі.

Державна служба стандартних зразків складу і власностей речовин та матеріалів забезпечує міжрегіональну та міжвідомчу координацію, а також розробляє і впроваджує стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів.

Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи і властивості речовин та матеріалів виконує функції, подібні попередній службі, та здійснює роботу з довідковими стандартними даними фізичних констант і властивостей речовин.

До державних наукових метрологічних центрів належать:

Державне науково-виробниче об´єднання "Метрологія" (ДНВО "Метрологія", м. Харків) — Національний метрологічний центр, який спеціалізується на забезпеченні простежуваності вимірювань та працює зі стандартними зразками складу і властивостей матеріалів, що охоплюють одиниці маси, сили, твердості, часу та частоти, радіотехнічні величини. Він веде Реєстр стандартних зразків.

Державний науково-дослідний інститут "Система" (ДНДІ "Система", м. Львів) — головний метрологічний центр з акустичних, гідроакустичних вимірювань, який спеціалізується в галузі метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем, атестації аналітичних, вимірювальних і випробувальних лабораторій.

Український науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМС, м. Київ) — головний метрологічний центр з вимірювання таких величин — тиск, магнітні величини тощо. Він веде Державний реєстр засобів вимірювання, застосування яких дозволено на території України, а також до його складу входить Національний фонд стандартних додаткових даних.

Територіальні органи (центри) Держспоживстандарту розташовані в Автономній Республіці Крим, в обласних центрах, містах Києві і Севастополі та у містах обласного підпорядкування. На них покладено виконання таких функцій:

проведення державних випробувань і повірок засобів вимірювання;

метрологічна атестація вимірювальних та аналітичних лабораторій, випробувальних центрів і служб, вимірювальних і випробувальних стендів, систем та обладнання;

державний метрологічний нагляд за станом метрологічного забезпечення в країні;

реалізація потреб країни в метрологічному забезпеченні, включаючи прокат засобів вимірювання, проведення за заявками підприємств та організацій особливо точних вимірювань;

методичне керівництво діяльністю відомчої метрологічної служби, координація цієї діяльності;

державний нагляд за своєчасним зняттям із виробництва застарілих типів засобів вимірювання, розробка комплексних програм метрологічного забезпечення країни;

техніко-економічний аналіз стану та результатів роботи з метрологічного забезпечення країни;

розробка пропозицій та реалізація заходів щодо удосконалення організації та підвищення метрологічного забезпечення країни;

удосконалення державних повірочних схем;

підвищення технічного рівня методів і засобів повірки;

механізація й автоматизація повірочних робіт;

систематичне інформування Держспоживстандарту, його метрологічних служб, місцевих органів про стан метрологічного забезпечення країни;

підготовка кадрів метрологів та поширення передового досвіду роботи з метрологічного забезпечення.

Виробниче об´єднання "Еталон", до складу якого входять промислові підприємства і майстерні, проводить виготовлення робочих еталонів та повірочного устаткування, необхідних для обладнання метрологічних служб, а також проводить ремонт і юстирування засобів вимірювання, їхній гарантійний ремонт та технічне обслуговування.

До відомчої метрологічної служби належать.

1. Служба головного метролога відомства, яка здійснює організаційно- методичне керівництво діяльністю всіх ланок метрологічної служби та контроль за виконанням робіт щодо:

визначення основних напрямків і розробки програм діяльності відомства з метрологічного забезпечення;

перспективного і поточного планування заходів із метрологічного забезпечення діяльності відомства;

розробки пропозицій до планів державної і відомчої стандартизації з урахуванням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт інших відомств;

проведення аналізу стану вимірювань та метрологічного забезпечення діяльності відомства;

перевірки, ремонту, метрологічної атестації, прокату засобів вимірювань;

проведення точних та спеціальних вимірювань;

збирання матеріалів про технічний рівень і якість засобів вимірювання;

обліку парку засобів вимірювання;

розробки пропозицій зі створення нових засобів і методів вимірювань, в т. ч. повірочного устаткування і розробки технічного завдання з його проектування;

створення метрологічної служби на підприємствах і в організаціях;

збирання та обробки матеріалів про стан метрологічного забезпечення в системі відомства, підготовки їх до розгляду керівництвом відомства і забезпечення ними зацікавлених організацій;

впровадження державних стандартів державної системи вимірювань, галузевих стандартів і нормативних документів на підприємствах і організаціях та контролю за їх впровадженням і виконанням;

підготовки і підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби відомства.

2. Метрологічна служба підприємства і організації, на яку покладено:

координацію і керівництво роботою різних підрозділів підприємства, що спрямовані на забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань;

впровадження сучасних засобів і методів вимірювання, стандартів та інших нормативних документів, що регламентують норми точності вимірювань, метрологічні характеристики засобів вимірювання, методики виконання вимірювань, методи і засоби повірки, вимоги до метрологічного забезпечення підготовки виробництва і випуску нових видів продукції;

розроблення перспективних і річних планів робіт метрологічної служби, складання заявок та придбання засобів вимірювання, укладання договорів на розробку і впровадження нової вимірювальної техніки та здійснення контролю за їхнім виконанням;

проведення метрологічної експертизи технічної документації розроблюваних виробів, вибір за даними експертизи засобів вимірювання і методик виконання вимірювань, що забезпечують достовірний контроль технологічних процесів і якості продукції;

розроблення разом із проектно-конструкторськими, конструкторськими і технологічними організаціями технічних завдань на проектування засобів вимірювань для цього підприємства;

здійснення метрологічного забезпечення при створенні та випробуванні нових видів продукції;

здійснення контролю за станом і зберіганням засобів вимірювання, що знаходяться в усіх підрозділах підприємства, правильним використанням методик вимірювання, аналіз якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, правильності монтажу налагодження засобів вимірювань;

складання планів, календарних графіків ремонту і повірки засобів вимірювання, що підлягають обов´язковій державній або відомчій повірці в організаціях державної або відомчої метрологічної служби, контроль за їхнім виконанням;

організація ремонту засобів вимірювання силами підприємства, використання прокатного та обмінного фондів засобів вимірювання;

визначення потреби підприємства у зразкових і робочих засобах вимірювань, стандартних зразках складу та властивостей речовин і матеріалів;

проведення метрологічних випробувань нестандартизованих засобів вимірювання, виготовлених в одиничних екземплярах або разовими партіями для потреб підприємства;

організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємства з метрологічного забезпечення виготовлення продукції;

подання у вищі організації і територіальні органи Держспоживстандарту України відомостей про діяльність метрологічної служби підприємства;

сприяння органам Держспоживстандарту України, відповідним організаціям міністерств та відомств при здійсненні ними державного нагляду і відомчого контролю за метрологічним забезпеченням розробки, виробництва, випробувань продукції і діяльності метрологічної служби підприємства.