2.1. Система, основні завдання та принципи маркетингових досліджень

Маркетинг: Навчальний посібник

Автора: , , | Год издания: 2007 | Издатель: Київ: Наш час | Количество страниц: 504

Маркетингові дослідження — це систематичне збирання, обробка й аналіз даних з метою прийняття обґрунтованих рішень. Виходячи з визначення, кінцева мета маркетингового дослідження — повне і детальне вивчення всіх аспектів маркетингу товарів та послуг.

Об´єкти, які підлягають маркетинговим дослідженням, подані на рис. 2.1.

Отже, з точки зору об´єкта вивчення маркетингові дослідження є комплексним поняттям. Адже досить складно виокремити такі напрямки досліджень, як ринок, споживач, конкурент, імідж. Ринок неможливий без конкурентної боротьби, споживачі формують свою поведінку в певному ринковому середовищі.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка дає змогу створити ефективну маркетингову програму підприємства.

Рис. 2.1. Структура маркетингових досліджень

Мета маркетингових досліджень — ідентифікація як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентну позицію на конкретному ринку в певний період часу шляхом пристосування його продукції до потреб і вимог споживачів, у зменшенні невизначеності, міри ризику, збільшенні ймовірності успіху ринкової діяльності.

Предмет маркетингових досліджень — існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього або зовнішнього походження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових обмежень, рівня можливого ризику тощо.

Об´єкт маркетингових досліджень — це будь-який суб´єкт системи «підприємство—ринок—економіка» або їх якась конкретна характеристика.

Основні завдання маркетингових досліджень:

□ аналіз кон´юнктури ринку;

□ дослідження поведінки споживачів, конкурентів та інших суб´єктів ринку (постачальників, посередників тощо);

□ оцінка результатів діяльності підприємства;

□ визначення конкурентних позицій продукції та підприємства в цілому;

□ орієнтація підприємства на випуск товарів, збут яких забезпечений умовами ринку;

□ розробка рекомендацій стосовно цінових, комунікаційних та розподільчих маркетингових політик підприємства;

□ прогнозні дослідження збуту продукції підприємства;

□ розробка розгорнутої програми маркетингу підприємства.

Основними принципами маркетингових досліджень є:

□ системність — періодичність, послідовність, логічність;

□ комплексність — врахування й аналіз усіх діючих елементів і чинників у їх динаміці та взаємозв´язку;

□ цілеспрямованість — орієнтація на вирішення актуальних суто маркетингових проблем;

□ об´єктивність — незалежність від суб´єктивних оцінок та висновків;

□ надійність — точність одержання даних;

□ економічність — перевищення вигоди від удосконалення діяльності підприємства в результаті реалізації прийнятих рішень над витратами, пов´язаними із проведенням маркетингових досліджень;

□ відповідність принципам добросовісної конкуренції;

□ довіра з боку споживачів.

При вивченні системи маркетингових досліджень особливу увагу слід приділяти алгоритму процесу маркетингових досліджень. Адже саме дотримання логічної послідовності його етапів — один із принципів і найважливіша передумова досягнення мети дослідження.