Контрольні питання

Товарна інноваційна політика: Підручник

Автора: , , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 266

Біоніканаука, що вивчає закономірності і принципи функціонування живого організму для створення за аналогією штучних технічних систем.

Гіпотезанаукове припущення або допущення взаємозв’язку причин певних явищ, які недоступні для безпосереднього спосте-реження.

Компетентність— рівень кваліфікації експерта в певній галузі знань.

Прогнозпередбачення явища, котре базується на науковій теорії, емпіричних даних розвитку явища та обґрунтованих допущеннях.

Прогноз з абсолютною верифікацієюпрогноз, правильність якого перевіряють фактичними даними з переходом періоду упередження з майбутнього в минуле.

Прогноз за методом аналогіїперенесення знання про одне явище на інше.

Прогноз за методом експертних оцінок прогноз, що передбачає проведення експертами інтуїтивно-логічного аналізу проблеми та кількісну оцінку суджень щодо розвитку явища у майбутньому.

Прогноз інтуїтивний (експертний) прогноз, що базується на інтуїції фахівців, експертів і застосовується тоді, коли об’єкт прогнозування або дуже простий, або, навпаки, настільки складний, що врахувати вплив багатьох факторів, які діють у різних напрямках, практично неможливо жодним іншим способом.

Система автоматизованого проектуванняорганізаційно-технічна система, що здійснює автоматизоване проектування об’єктів.

Тенденція — напрямок розвитку явища.

1.Основні принципи та етапи творчої діяльності.

2.Загальна класифікація методів науково-технічного пошуку.

3.Фактографічні методи генерування ідей.

4.Експертні методи генерування ідей.

5.Сутність та напрямки застосування «дельфійського методу».

6.Логічні методи.

7.Методи інверсії та комбінування.

8.Система автоматизованого проектування.