6.4. Етапи планування нового продукту

Товарна інноваційна політика: Підручник

Автора: , , | Год издания: 2002 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 266

Створення нового продукту — це складний і багаторівневий процес застосування спеціальних знань, досвіду, методів і засобів для досягнення певної мети. Новий продукт завжди є результатом змін у матеріальному й технологічному рівнях виробництва та нормативному його забезпеченні, а тому належить до сфери управління проектами. До головних критеріїв оцінки різних варіантів виконання робіт зі створення нового продукту відносять терміни і вартість досягнення очікуваних результатів. Вони, у свою чергу, залежать від величини наявних ресурсів та від використовуваних технологій. Згідно з теорією менеджменту проектів створення продуктової інновації завжди має такі складові: цілі; основні критерії і обмеження; головні та додаткові важелі управління; невизначеність та ризики (рис.54).

Головні етапи управління проектами продуктових інновацій

Рис. 54. Головні етапи управління проектами продуктових інновацій

Процеси управління проектами умовно можуть бути розподілені на етапи:

  • ініціювання — прийняття рішення щодо початку виконання проекту;
  • планування — визначення цілей і критеріїв успіху проекту, опрацьовування робочих схем їх досягнення;
  • виконання — координація дій працівників та використання ресурсів для виконання проекту;
  • аналіз — визначення відповідності заходів з виконання проекту цілям і критеріям успіху, застосування за необхідності коригувальних дій;
  • управління — визначення коригувальних дій, їх узгодження, затвердження та застосування;
  • завершення — формалізація виконання проекту, упорядкування фіналу.

Процеси управління інноваційним продуктовим проектом проходять з різною інтенсивністю, інколи паралельно. Результат виконання одного етапу становить вихідну інформацію для наступного.

У теорії і практиці маркетингу проекти продуктових інновацій переважно ототожнюються з поняттями «розроблення товарів» або «планування продукту», хоч про цілковиту тотожність цих понять говорити можна лише виходячи з вихідних принципів побудови і способів наукового пізнання особливостей сучасного етапу розвитку ринкової економіки.

Залежно від вибраної стратегії розвитку підприємства (групи підприємств) алгоритм реалізації інноваційної політики може значно змінюватися (табл.29), але за будь-яких варіантів внутрішня структура процедури створення нових товарів залишається незмінною.

Таблиця 29

ОСНОВНІ АЛГОРИТМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Напрямки інноваційної політики

Маркетингові дослідження

Формування команди і системи управління проектом

Генерування ідей, розроблення стратегії інновацій

Проектування продукції і технологій

Систематичне приведення продукції і виробництва у відповідність з потребами споживачів

Закінчення табл. 29

Напрямки інноваційної політики

Маркетингові дослідження

Формування команди і системи управління проектом

Генерування ідей, розроблення стратегії інновацій

Проектування продукції і технологій

Подолання невизначеності зовнішнього середовища. Підвищення конкурентоспроможності

Послідовний розвиток окремих складових системи

Прискорення темпів розвитку за обмежених ресурсів

Ефективне подолання невизначеності зовнішнього середовища підприємства

Конструктивна та технологічна наступність. Стабілізація виробничого процесу

Подовження життєвого циклу продукції/технології

Раціональне співвідношення обсягу і якості продукції, що виробляється

Процедура створення нових товарів від виникнення ідеї аж до випуску готового виробу є органічним поєднанням кількох етапів (рис.55).

Головні етапи процесу створення нового товару

Рис. 55. Головні етапи процесу створення нового товару