ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

Маркетинг: Навч. посіб.

Автор: | Год издания: 2004 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 228

1. Охарактеризуйте комплекс маркетингових комунікацій. Поясніть сутність його складових.

2. Які чинники впливають на ефективність маркетингових комунікацій?

3. Наведіть етапи розроблення програми маркетингових комунікацій.

4. Які вимоги висуваються до ключових комунікаторів? Які методи застосовують для їх пошуку?

5. Охарактеризуйте особистісні та неособистісні канали комунікації та їх застосування.

6. Обґрунтуйте історичну необхідність реклами.

7. Які основні ознаки реклами?

8. Проаналізуйте систему класифікації реклами. До яких видів може належати реклама прального порошку "Tide", коли йдеться про його порівняння з іншими відомими порошками? Визначте критерії класифікації рекламного ролика про цей порошок.
9. Які види реклами краще застосовувати на етапах виведення товару на ринок, зрілості та спаду?

10. Персональний продаж — це засіб комунікації чи збутова операція?

11. Які цілі комунікаційної політики? На кого спрямовані маркетингові комунікації?

12. Наведіть фактори ефективної роботи системи маркетингової комунікації.

13. Охарактеризуйте етапи процесу персонального продажу.

14. Які існують способи стимулювання збуту? Наведіть їх класифікацію.

15. Визначте сутність стимулювання збуту. Поясніть цілі стимулювання збуту щодо суб’єктів ринку.

16. Що означає термін "цінове стимулювання збуту"? Наведіть його види.

17. У чому полягає сутність купонажу?

18. Що таке стимулювання збуту натурою? Активна пропозиція?

19. Обґрунтуйте стимулювання збуту в торговельній мережі. Назвіть особливості його застосування.

20. Які фактори впливають на ефективність маркетингових комунікацій?

21. Що у маркетингу можна назвати пропагандою? Пригадайте життєві ситуації, коли Ви виступали пропагандистом товару, послуги, ідеї тощо.

22. Дайте визначення терміна "паблік рилейшнз".

23. Охарактеризуйте основні принципи пропаганди та паблік рилейшнз. Назвіть їх інструментарій. Наведіть приклади.