ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

Маркетинг: Навч. посіб.

Автор: | Год издания: 2004 | Издатель: Київ: МАУП | Количество страниц: 228

1. Що є зовнішнім середовищем підприємства? Назвіть його складові.

2. Наведіть визначення макро- та мікросередовища фірми. Охарактеризуйте їх чинники.

3. Визначте чинники макро- і мікросередовища фірми за наведеною нижче інформацією.

Медичне об’єднання "Медея" (зареєстроване в 1995 р.) надає комплекс медичних послуг населенню: невідкладну допомогу, консультативно-діагностичні та лікувальні послуги. Об’єднання тісно співпрацює зі страховими компаніями "Остра-Київ", "Скіф", "Сан-лайф". Дітям при обслуговуванні надається знижка в оплаті 20 %. Для зручності споживачам пропонується дисконтна картка, користування якою передбачає знижку в оплаті 10 %.

4. Що таке маркетингові дослідження, які етапи їх здійснення?

5. У чому полягає сутність принципів маркетингових досліджень?

6. Назвіть цілі маркетингових досліджень.

7. Охарактеризуйте види маркетингової інформації. Визначте переваги та недоліки кожного з них.

8. Які напрями дослідження ринку вам відомі?

9. Які існують методи збирання первинної інформації? Коли доцільно застосовувати той чи інший метод?

10. Перелічіть методи збирання вторинної інформації.

11. За даними табл. 3.7 опрацюйте первинну інформацію різними способами.

12. Що таке ринковий попит? Коли і в яких одиницях він вимірюється?

13. Охарактеризуйте поняття "місткість ринку" та "маркетингова чутливість попиту". Проаналізуйте залежність ринкового попиту від витрат на маркетинг за даними табл. 3.8.

14. Визначте і проаналізуйте частку на ринку товарів двох фірм за даними, наведеними в табл. 3.9.

15. Поясніть сутність методів оцінки загальної та територіальної місткості ринку.

16. Назвіть відмінність між вертикальним і горизонтальним ринками. Якими методами найкраще розраховувати місткість ринку? Відповідь обґрунтуйте.

17. У чому полягає сутність методу експертних оцінок?

18. Фірма "Houston Eleсtronics" нещодавно запропонувала нові комплектуючі вироби, сподіваючись на великий попит серед виробників персональних комп’ютерів. Фірма хоче здійснити маркетингові дослідження для того, щоб визначити склад купівельних центрів потенційних споживачів товару. Які маркетингові дослідження повинна здійснити ця фірма?

19. Відомі такі вихідні дані: у 2002 р. обсяг продажу продукції ЗАТ "Баланс" Q1 = 1850 тис. грн. На ринку кисломолочної промисловості за цей самий час обсяг продажу продукції конкурентами Qk = 10585 тис. грн (обсяг продажу одного з найбільших конкурентів Q2 = 1589 тис. грн). Маркетингова служба ЗАТ "Баланс" з’ясувала можливості збільшення місткості ринку в 2003 р. до Q = 13561 тис. грн.

Таблиця 3.7

Вік відвідувачів, років

Чоловіки, %

Жінки, %

Разом

15-17

2

2

4

18-24

16

23

39

25-34

21

10

31

35-44

11

5

16

45-54

4

3

7

55-69

2

1

3

Разом

56

44

100

Примітка. Виставку відвідало 620 осіб.

Таблиця 3.8

Рік

Ринковий попит на пиво "Оболонь" у Києві та області, тис. грн.

Частка у загальному обсязі витрат, %

на рекламу

на паблік рилейшнз

2001

5964

18

0,8

2002

7340

25

4

2003

8430

31

11

Таблиця 3.9

Фірма-виробник

Середні витрати на маркетинг, тис. грн.

Ефективність витрачених коштів на маркетинг, %

Еластичність маркетингової діяльності

АТП-4

6

95

0,7

АТП-2

3

89

0,7

Визначте: частку ринку кисломолочної продукції ЗАТ "Баланс" у 2002 р.; відносну частку ринку ЗАТ "Баланс" щодо найбільшого конкурента в 2002 р.; наскільки використано потенціал кисломолочних продуктів. 20. Львівська кондитерська фабрика "Світоч" планує вийти з новою маркою карамелі в певному географічному регіоні. Визначте місткість ринку для товару в цьому географічному регіоні за наведеними нижче даними. Чисельність населення в регіоні п = 28 700 осіб; середньомісячний дохід на душу населення

Д = 159 грн; питома вага коштів, що їх витрачають з отриманого доходу на харчування, К1 = 32 %; питома вага коштів, які витрачають на кондитерські вироби, К2 = 5 % загальних витрат на харчування; питома вага коштів, які витрачають на цукерки, К3 = 47 % витрат на кондитерські вироби; питома вага коштів, які витрачають на карамельні цукерки, К4 = 25 % загальних витрат на цукерки.

21. Визначте, чи доцільно збільшувати обсяг продажу товарів на певному сегменті ринку; частку ринку, що її захопило підприємство у звітному році; частку ринку, яку воно планує захопити в наступному році; фактично отриманий балансовий прибуток П1 та очікуваний прибуток у наступному році П2.

Вихідні дані для розрахунку: місткість сегмента Q = 193 тис. грн; фактичний обсяг збуту товарів у звітному році Q1 = 47,05 тис. грн; запланований обсяг збуту в наступному році Q2 = 52,96 тис. грн; ціна продажу одиниці товару у звітному та наступному роках однакова і становить Ц = 9,7 грн; собівартість виробництва і продажу одиниці товару (не враховуючи витрат на маркетинг) у звітному й наступному роках не змінюється і становить С = 6,3 грн; для досягнення запланованого обсягу збуту в наступному році на маркетинг необхідно витратити В2 = 12 тис. грн, у звітному році на нього витрачено В1 = 7 тис. грн.

22. Назвіть типи конкурентних ситуацій та стратегії отримання конкурентних переваг фірми.

23. Визначте основні сили конкуренції. Обґрунтуйте необхідність протистояння їм.