Додатки

Економічний аналіз: Навч. посібник

Автор: | Год издания: 2003 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 556

Додаток 1

Баланс

на ____________ 20 ____р.

Форма № 1 код за ДКУД 1801001

Активи

Код рядка

На початок звітного

періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

300

310

первісна вартість

011

330

350

знос

012

30

40

Незавершене будівництво

020

1200

2100

Основні засоби:

залишкова вартість

030

500

2570

первісна вартість

031

1000

3200

знос

032

500

630

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються згідно з участю в капіталі інших підприємств

040

110

100

інші фінансові інвестиції

045

20

10

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

3

Інші необоротні активи

070

Всього по розділу 1

080

2130

5093

Продовження додатка 1

Активи

Код рядка

На початок звітного

періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

2. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

400

450

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

120

10

60

готова продукція

130

20

78

товари

140

1300

1400

Векселі одержані

150

150

170

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

первісна вартість

161

340

360

резерв сумнівних боргів

162

40

40

Дебіторська заборгованість по розрахунках:

з бюджетом

170

7

по авансах виданих

180

35

12

по нарахованих доходах

190

по внутрішніх розрахунках

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

20

3

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

70

201

в іноземній валюті

240

120

5

Інші оборотні активи

250

10

Всього по розділу 2

260

2492

2719

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

Баланс

280

4672

7882

Продовження додатка 1

Пасиви

Код рядка

На початок

звітного періоду (від 97р.)

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1. Власний капітал

Статутний капітал

300

3600

3830

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

200

200

Інший додатковий капітал

330

2629

Резервний капітал

340

50

70

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2

10

Неоплачений капітал

360

(30)

(10)

Вилучений капітал

370

(20)

(10)

Всього по розділу 1

380

3802

6719

2. Забезпечення майбутніх витрат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

10

6

Інше забезпечення

410

2

Цільове фінансування

420

10

Всього по розділу 2

430

22

6

3. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

200

250

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

50

Інші довгострокові зобов’язання

470

20

-

Всього по розділу 3

480

220

300

4. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

120

190

Поточна заборгованість по довгострокових зобов’язаннях

510

20

20

Закінчення додатка 1

Пасиви

Код рядка

На початок

звітного періоду (від 97р.)

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Векселі видані

520

60

130

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

250

225

Поточні зобов’язання щодо розрахунків:

стосовно отриманих авансів

540

50

110

з бюджетом

550

10

20

з позабюджетних платежів

560

3

4

зі страхування

570

7

3

з оплати праці

580

18

10

з учасниками

590

30

35

за внутрішніми розрахунками

600

Інші поточні зобов’язання

610

10

Всього по розділу 4

620

578

747

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

Баланс

640

4672

7882

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 2

Звіт про фінансові результати

за ____________ 20 ____р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За поперед­ній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

840

600

Податок на додану вартість

015

140

100

Акцизний збір

020

58

42

025

Інші відрахування з прибутків

030

22

18

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

620

440

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (+ 070)

040

450

400

Валові: (ряд. 080)

прибуток від реалізації

050

170

140

збиток

055

Інші операційні доходи

060

10

2

Адміністративні витрати

070

52

40

Витрати на збут

080

10

12

Інші операційні витрати

090

8

6

Продовження додатка 2

Стаття

Код рядка

За звітний період

За поперед­ній період

1

2

3

4

ФінанѠѓ `ѓ @O“ M“ ȑ“ €ѓ @ €ѓ width="249">

прибуток

100

110

збиток

105

16

Дохід від участі в капіталі

110

10

20

Інші фінансові доходи

120

7

5

Інші доходи

130

5

10

Фінансові витрати

140

9

12

Втрати від участі в капіталі

150

-

1

Інші витрати

160

3

11

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

120

збиток

175

5

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

36

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

84

збиток

195

5

Надзвичайні:

доходи

200

6

10

витрати

205

10

Податки з надзвичайного прибутку

210

3

Чисті:

прибуток

220

80

2

збиток

225


II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За поперед­ній період

1

2

3

4

Матеріальні витрати

230

333

2933

Витрати на оплату праці

240

100

90

Відрахування на соціальні заходи

250

37

33,8

Амортизація

260

140

119

Інші операційні витрати

270

10

6

Разом

280

620

558

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За поперед­ній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

10 000

10 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

10 100

9000

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

8

0,2

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

7,92

0,22

Дивіденди на одну просту акцію

340

4,0

0,2

Керівник

Головний бухгалтер


Додаток 3

Звіт про рух грошових коштів

за ____________ 20 ____р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття

Код

За звітний

період

За попередній

період

Надхо-

дження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

1. Рух коштів у результаті опе­раційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичай­ної діяльності до оподаткування

010

120

110

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

020

140

х

119

х

збільшення (зменшення) забезпечень

030

6

6

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

2

2

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

6

6

Виплати на сплату відсотків

060

6

х

5

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

252

220

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

080

258

– 220

витрат майбутніх періодів

090

20

– 40

Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань

100

104

100

доходи майбутніх періодів

110

60

40

Продовження додатка 3

Стаття

Код

За звітний

період

За попередній

період

Надход­ження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

Грошові кошти від операційної діяльності

120

138

120

Сплачені:

відсотки

130

?

9

?

податки на прибуток

140

?

26

?

26

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

150

103

Рух коштів від надзвичайних подій

160

2

7

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

98

85

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

100

?

95

?

необоротних активів

190

110

?

80

?

майнових комплексів

200

Отримано:

відсотки

210

6

?

6

?

дивіденди

220

3

?

3

?

Інші надходження

230

35

?

40

?

Придбання:

фінансових інвестицій

240

?

50

?

– 45

необоротних активів

250

?

730

?

600

х

260

?

?

Інші платежі

270

?

?

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

280

Закінчення додатка 3

Стаття

Код

За звітний

період

За попередній

період

Надход­ження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

Рух коштів від надзвичайних подій

290

12

10

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

529

431

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

337

?

332

?

Отримані позики

320

220

?

200

?

Інші надходження

330

?

?

Погашення позик

340

?

70

?

80

Сплачені дивіденди

350

?

35

?

45

Інші платежі

360

?

10

?

5

Чистий рух коштів від надзвичайних подій

370

442

402

Рух коштів від надзвичайних подій

380

4

6

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

446

408

Чистий рух коштів за звітний період

400

15

56

Залишок коштів на початок року

410

190

?

175

?

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

1

1

Залишок коштів на кінець року

430

206

?

232

?

Керівник

Головний бухгалтер


Додаток 4

Звіт про власний капітал

на ____________ 20 ____р.

Форма № 4 код за ДКУД 1801005

Стаття

Код

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатковий вкладений

капітал

Інший

додатковий капітал

Резервний

капітал

Розподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений

капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

3600

200

50

–30

–20

3802

Коригування:

Зміна обліко­вої політики

020

Виправлення помилок

030

30

30

Інші зміни

040

10

20

–30

Скоригований залишок на початок року

050

3610

200

70

2

–30

–20

3832

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

2000

Уцінка основних засобів

070

–100

–100

Дооцінка незавершеного виробництва

080

700

700

Уцінка неза­вершеного виробництва

090

Продовження додатка 4

Стаття

Код

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатковий вкладений

капітал

Інший

додатковий капітал

Резервний

капітал

Розподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений

капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дооцінка нематеріаль­них активів

100

200

200

Уцінка нематеріальних активів

110

–300

–300

120

Чистий при­буток (збиток) за звітний період

130

80

80

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

–40

–40

Спрямуван­ня прибутку до статутно­го капіталу

150

20

–20

Відрахування до резервного капіталу

160

10

–10

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

200

200

Погашення заборгованості з капіталу

190

20

20

200

Закінчення додатка 4

Стаття

Код

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатковий вкладений

капітал

Інший

додатковий капітал

Резервний

капітал

Розподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений

капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

–30

–30

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

25

25

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

15

15

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

–10

–2

–12

Безкоштовно отримані активи

270

129

129

280

Разом зміни в капіталі

290

3830

200

2629

70

10

–10

–10

6719

Залишок на кінець року

300

3830

200

2629

70

10

–10

–10

6719

Керівник

Головний бухгалтер