Список рекомендованої літератури

Економічний аналіз: Навч. посібник

Автор: | Год издания: 2003 | Издатель: Київ: КНЕУ | Количество страниц: 556

 1. Аналіз вигід і витрат. Практичний посібник / Секретаріат Ради скарбниці. Канада. Пер. з англ. — К.: Основи, 1999.
 2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 416 с.
 3. БандуркаА.М., ЧервяковИ.М., ПосылкинаО.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. — Харьков: Ун-т МВД, 1999.
 4. Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз»: Навч. посібник. — К., 2002. — 232 с.
 5. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 416 с.
 6. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. — К.: Вища шк., 1992.
 7. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. — К.: Знання прес, 2000.
 8. Івахненко В.М., Горбаток М. І., Льовочкін В. С. Економічний аналіз. — К.: КНЕУ, 1999. — 176 с.
 9. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 190 с.
 10. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності. — К.: КНЕУ, 1999. — 204 с.
 11. Каракоз И. И., Самборский В. И. Теория экономического анализа. — К.: Вища шк., 1989. — 255 с.
 12. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Финансы и статистика, 1999. — 512 с.
 13. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: Знання, 2000.
 14. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132с.
 15. Мних Є. В., Буряк П. Ю. Економічний аналіз на про­мисловому підприємстві. — Львів: Світ, 1998. — 208 с.
 16. Павленко А. Ф., Чумаченко М. Г. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємств»: Наук. доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 88 с.
 17. ПінчукН.С., ГалузинськийГ.П., ОрленкоН.С. Інформаційні системи і технології в маркетинг у: Навч. посіб­ник. — К.: КНЕУ, 1999. — 328 с.
 18. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі. — К.: КНЕУ, 2002. — 316 с.
 19. Русак Н.А., Стражев В.И., Мигун О.Ф.и др. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. 4-е изд. — Минск: Вишэйшая шк., 1999. — 398 с.
 20. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. — Минск: Новое знание, 1999. — 688с.
 21. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 3-тє вид., перероб. — Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2000. — 368 с.
 22. Чумаченко Н.Г. Внутризаводской экономический анализ. — К.: Техника, 1968. — 288 с.
 23. Чумаченко Н.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. — М.: Финансы, 1974. — 238с.
 24. ЧумаченкоН.Г., ЗаботинаР.И. Теория управленческих решений: Учеб. пособие для вузов. — К.: Вища шк., 1981.
 25. Шеремет А.Д.Теория экономического анализа: Учебник. — М.: Инфра-М, 2002. — 333 с.
 26. Шкарабан С. И. Основы оперативного экономического анализа.— Львов: Изд-во при Львов. госун-те изд. объединения «Вища школа», 1988. — 136 с.