Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посібник

Автор: Чайка Г. Л. | Год издания: 2005

У посібнику культура спілкування розглядається як інструмент професійної діяльності менеджера і основа формування корпоративної культури організації. Висвітлюються етичні засади, психологічна природа, засоби і техніка спілкування. Розглядаються особистісний вплив менеджера на ...

Культура организации: проблемы формирования и управления

Автор: Асаул А.Н. | Год издания: 2006

В настоящей книге авторы рассматривают культуру организации как составную часть тех ресурсов, которые любая компания использует для создания стоимости. Показан отечественный и зарубежный опыт формирования культуры организации. Дан анализ основных ...

Разработка бизнес-плана проекта. Учебное пособие

Разработка бизнес-плана проекта. Учебное пособие

Автор: Новиков М.В. | Год издания: 2001

В учебном пособии представлены материалы по разработке бизнес-плана проекта, включающие структуру, содержание разделов бизнес-плана и порядок расчета его оценочных технико-экономических показателей.

Банківський менеджмент: Навчальний посібник

Банківський менеджмент: Навчальний посібник

Автор: Кириченко О.А. | Год издания: 2002

Це якісно новий підручник, у якому на системній основі розкриваються основні параметри управління комерційним банком, найважливіші завдання банківського менеджменту, проблеми і методи їх вирішення. Крім того у підручнику розглядаються банківська ...

Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие

Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие

Автор: Боровская М.А | Год издания: 2006

Банк - это финансовая организация производящая, хранящая, предоставляющая, распределяющая, обменивающая, контролирующая денежные средства и обращения денег и ценных бумаг. В пособии представлена банковская система России, принципы ее создания и функционирования на ...

Банковское дело: конспект лекций

Банковское дело: конспект лекций

Автор: Фролова Т.А. | Год издания: 2010

Пособие, подготовленное в Технологическом институте Южного федерального университета в г. Таганроге, включает шесть разделов: Кредитная система; Безналичные расчеты; Управление активами и пассивами КБ; Кредитные операции; Валютные операции; Операции с ценными ...

Маркетинг: Навчальний посібник

Автор: Чеботар С.І. | Год издания: 2007

Розглядається суть маркетингу, загальні принципи та механізми управління маркетингом, викладається зміст маркетингової товарної, цінової, комунікаційної політики та політики розподілу, з’ясовується роль маркетингу в зовнішньоекономічній діяльності підприємств та засоби міжнародного ...

Інформаційний маркетинг: Навч. посібник.

Інформаційний маркетинг: Навч. посібник.

Автор: Єжова Л. Ф. | Год издания: 2002

Метою посібника є ознайомлення студентів з теорією і практикою маркетингу західних і вітчизняних суб’єктів інформаційної діяльності, з особливостями маркетингу в інформаційному виробництві, на інформаційному ринку, з організацією маркетингових досліджень ...

Маркетинг: Підручник

Маркетинг: Підручник

Автор: Павленко А. Ф. | Год издания: 2003

У підручнику викладено основні питання, що розкривають сутність маркетингу як філософії підприємницької діяльності за умов ринкових відносин та конкуренції. Основну увагу звернуто на маркетингові підходи, методи, алгоритми та інструменти, котрі ...

Маркетинг: Навч. посіб.

Маркетинг: Навч. посіб.

Автор: Примак Т. О. | Год издания: 2004

У навчальному посібнику розглянуто комплекс завдань з маркетингу. Особливу увагу приділено сутності концепції маркетингу, зовнішньому маркетинговому середовищу та його дослідженню, маркетинговій товарній політиці, маркетинговій ціновій політиці, маркетинговій політиці комунікацій та ...

Маркетинг: Навч.-метод. посібни

Маркетинг: Навч.-метод. посібни

Автор: Павленко А. Ф. | Год издания: 2001

У другому, доповненому і виправленому виданні навчально-методичного посібника вміщено типову програму, методичні вказівки до вивчення окремих тем, задачі й завдання для самоконтролю, словник основних термінів. Для студентів вищих навчальних закладів ...

Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. пос...

Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник

Автор: Кардаш В. Я. | Год издания: 2000

Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних ринкових характеристик товарів і послуг та їх конкурентоспроможності, особливостей ...

Основы маркетинга

Основы маркетинга

Автор: Котлер Ф. | Год издания: 1991

Эта работа Ф. Котлера - попытка рассказать о сложном социально-экономическом явлении предельно просто в расчете на читателя, только приступающего к изучению этой темы. Автор поставил задачу упорядочить, систематизировать, выстроить в логической ...

Товарна інноваційна політика: Підручник

Товарна інноваційна політика: Підручник

Автор: Кардаш В. Я. | Год издания: 2002

У підручнику розглянуто головні методичні положення товарної інноваційної політики, показано необхідність та ефективність широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектування, засобів сучасного маркетингу, нововведень у створенні ...

Ціни та цінова політика: Навч. посібник

Ціни та цінова політика: Навч. посібник

Автор: Тормоса Ю.Г. | Год издания: 2001

У посібнику викладені теоретичні та методичні положення формування цін на внутрішньому та зовнішньому ринках, висвітлені основні методи рин­кового ціноутворення та питання розроблення цінової стратегії підприєм­ства і державної цінової ...

Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие

Автор: Кабушкин Н. И. | Год издания: 2001

Рассмотрена эволюция предприятий гостеприимства, раскрыты элементы гостиничного продукта, выявлены характеристики и особенности гостиниц и ресторанов как объекта управления. Приведена классификация гостиниц и ресторанов, описаны важнейшие концепции гостиничного и ресторанного обслуживания ...

Менеджмент якості: Навчальний посібник

Автор: Шаповал М.І. | Год издания: 2007

У підручнику висвітлюються найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики менеджменту якості. Розглядаються системи управління якістю продукції, послуг, навколишнього середовища, розкриваються роль стандартизації, метрології, людського фактора, маркетингу і персоналу ...

Організація праці менеджера: Навчальний посібник

Автор: Виноградський М.Д. | Год издания: 2002

У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівництва персоналом. Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та ...

Основи менеджменту: Навчальний посібник

Автор: Осовська Г.В. | Год издания: 2006

У підручнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, його теоретичні основи, функції та принципи. Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумови виникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні та еволюція ...

Податковий менеджмент: Навчальний посібник

Автор: Іванов Ю.Б. | Год издания: 2008

У підручнику розкриваються теоретичні та методичні засади податкового менеджменту, особливості його практичної реалізації на рівні держави і підприємства. Визначено місце і роль податкового планування, регулювання, адміністрування податкового обліку і контролю ...

Менеджмент: Учебник

Менеджмент: Учебник

Автор: Виханский О.С | Год издания: 2003

В учебнике освещается широкий круг вопросов менеджмента в деловой организации, функционирующей в конкурентной рыночной среде. Особенностью книги является подход к рассмотрению менеджмента с позиций наиболее эффективного использования потенциала организации, в ...

Менеджмент у державних організаціях: Навч. посі...

Менеджмент у державних організаціях: Навч. посібник

Автор: Цуруль О. А. | Год издания: 2002

У навчальному посібнику розглядаються: основи менеджменту в дер­жавному управлінні; становлення та розвиток державної служби; діяльність державного керівника; управління людськими ресурсами в держав­ній організації; інформаційне та комунікаційне забезпечення державного ...

Экономическая оценка инвестиций. Учебное пособие

Экономическая оценка инвестиций. Учебное пособие

Автор: Непомнящий Е.Г. | Год издания: 2005

Учебное пособие соответствует требованиям Государственных образовательных стандартов к дисциплине «Экономическая оценка инвестиций», изучаемой студентами специальности 080502. Содержит описание теоретических и практических подходов к разработке и отбору инвестиционных проектов в условиях ...

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підп...

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посіб

Автор: Дроздова Г. М. | Год издания: 2002

Розглядається суть, мета і завдання менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ЗЕД підприємства, принципи й методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, керівництво нею на рівні підприємства; організація і технологія зовнішньоторгових операцій, транспортне забезпечення ЗЕД ...

Международный менеджмент: Учеб. пособие

Международный менеджмент: Учеб. пособие

Автор: Родченко В. В. | Год издания: 2002

Учебное пособие написано в соответствии с программой курса "Международный менеджмент". Проанализированы вопросы международного экономического сотрудничества, новое в управлении за рубежом, международные системы качества, а также особенности менеджмента США, Японии, стран ...

Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник

Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник

Автор: Панченко Є. Г. | Год издания: 1996

Розглядаються економічні основи, середовище і система міжнародного менеджменту. Особлива увага приділена специфічним характеристикам основних функцій менеджменту в міжнародних корпораціях: стратегічному і поточному плануванню, прийнятті рішень, організації міжнародних операцій, укомплектуванню штатів ...

Економіка аграрних підприємств: Підручник

Економіка аграрних підприємств: Підручник

Автор: Андрійчук В. Г. | Год издания: 2002

У підручнику викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні питання економіки аграрних підприємств. Докладно висвітлено економічні засади їх функціонування, внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності. Значна увага приділена формуванню виробничих ресурсів, методиці оцінки ...

Економіка зарубіжних країн: Підручник

Економіка зарубіжних країн: Підручник

Автор: Філіпенко А.С. | Год издания: 1998

У підручнику розкриваються загальні економічні основи сучасної цивілізації, ґрунтовно аналізуються головні сфери світової економіки, висвітлюються регіональні особливості економічного розвитку держав із екстраполяцією на проблеми, інтереси та потреби України. Головна увага ...

Економіка праці: Навч. посібник

Економіка праці: Навч. посібник

Автор: Завіновська Г. Т. | Год издания: 2003

Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку праці, проблеми зайнятості населення та її регулювання. Розкриваються питання еволюції концепцій доходів населення, соціальної політики і соціального партнерства. Висвітлюються економічна сутність продуктивності ...

Економічний аналіз: Навч. посібник

Економічний аналіз: Навч. посібник

Автор: Чумаченко М. Г. | Год издания: 2003

Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення господарських процесів, проведення фінансового аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуванням нових положень ...

Капітал банку: питання теорії і практики

Капітал банку: питання теорії і практики

Автор: Алексеєнко М.Д. | Год издания: 2002

У монографії висвітлено основні теоретичні засади банківського капіталу в умовах ринкової економіки, розкрито та проаналізовано механіз­ми формування основних складових банківського капіталу — власного, залученого та позиченого капіталів і викладено конкретні ...

Экономика предприятия: Учебник

Экономика предприятия: Учебник

Автор: Покропивный С. Ф. | Год издания: 2002

В учебнике последовательно изложены теоретические, методологические и практические вопросы формирования и развития экономики предприятия. Дана общая организационно-экономическая характеристика предприятия как субъекта хозяйствования; детально освещены вопросы формирования и использования ресурсов предприятия ...

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобал...

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка наблік рилейшнз

Автор: Бебик В.M. | Год издания: 2005

У цій праці особливе значення приділяється менеджменту масових комунікацій, менеджменту прес-служб і рекламному медіа-менеджменту, які розглядаються через призму таких ключових понять, як паблік рилейшнз і реклама. У монографії використано унікальні ...

Деловая этика: Учебное пособие

Деловая этика: Учебное пособие

Автор: Подопригора М.Г. | Год издания: 2012

Данное пособие содержит базовые сведения по современной деловой этике. Его цель – дать студентам теоретические знания и практические навыки сознательного применения нравственных общечеловеческих и профессионально-ориентированных принципов при анализе возникающих вопросов и ...

Практикум по деловому общению

Практикум по деловому общению

Автор: Скаженик Е.Н. | Год издания: 2005

В данном пособии изложение принципов делового общения базируется на объединении научной и практической проблематики таких дисциплин, как лингвистика, риторика, психология, этика, логика, менеджмент. Учит преодолевать барьеры в общении, искусно вести ...

Административное право. Конспект лекций

Административное право. Конспект лекций

Автор: Батычко В.Т. | Год издания: 2008

Конспект лекций написан в соответствии с программой курса административного права, на базе нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с учетом всех изменений и дополнений, внесенных в уголовное законодательство по ...

Муниципальное право. Конспект лекций

Муниципальное право. Конспект лекций

Автор: Батычко В.Т. | Год издания: 2010

Конспект лекций написан в соответствии с программой курса муниципального права, на базе действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего местное самоуправление с учетом всех изменений и дополнений, внесенных в законодательство по состоянию ...

Аудит: конспект лекций

Аудит: конспект лекций

Автор: Фролова Т.А. | Год издания: 2010

Конспект лекций по аудиту, включает следующие разделы: Понятие, цели и задачи аудита; Права, обязанности и ответственность аудиторов; Организация аудиторской деятельности; Методика проведения аудита имущества и обязательств.